طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون فراگیران نظام آموزش و پرورش مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/jsqm.2020.256740.1264

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون دانش‌آموزان در نظام آموزش و پرورش بود. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر نظریه‌ داده‎بنیاد استفاده شد. مشارکت‌کنندگان بالقوه تمامی خبرگان، دبیران و متخصصان آموزش و پرورش در شهر شیراز بودند که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع انتخاب صاحب‌نظران کلیدی، با 20 نفر از خبرگان، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای رسیدن به کفایت نمونه از اشباع نظری استفاده شد، به‌طوری که مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های پژوهش با روش مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و جهت تضمین قابلیت اطمینان و کفایت داده‌های پژوهش، از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده‌ها، خلاصه‌سازی و دسته‌بندی اطلاعات بدون اعمال تغییرات در داده‌ها، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مقوله و مولفه‌های ارتقای کیفیت روحیه تعاون شامل 20 مقوله و 65 مفهوم می‌باشد که بر اساس رهیافت نظام‌مند نظریه‌ داده‌بنیاد اشتراس و کوربین پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله‌ها در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، پدیده‌محوری، راهبردها و پیامدها شناسایی و سپس الگوی ترسیمی پژوهش ترسیم شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از منظر مقوله‌ پیامدی؛ ارتقای فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش مهارت‌های ارتباطی و گروهی، غنی‌سازی ارزش‌های انسان‌دوستانه، رشد انگیزه و پیشرفت تحصیلی؛ می‌تواند موجب ارتقای کیفیت روحیه تعاون دانش‌آموزان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for promoting the quality of the cooperative spirit of learners in the education system based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • SeyedKarin Hesami Razlighi 1
  • Soghra Afkaneh 2
  • Asghar Sharifi 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

The main purpose of this study was to design a model to improve the quality of student cooperation in the education system. In the present study, a qualitative method based on Grounded Theory was used. Potential participants were all experts, teachers and education specialists in Shiraz. Semi-structured interviews were conducted with 20 experts using targeted sampling method by selecting key experts. Theoretical saturation was used to reach the sample adequacy, so that the interviews continued until the theoretical saturation was reached. Research data were collected by semi-structured interviews and to ensure the reliability and adequacy of research data, the method of repeated study, data comparison, summarization and classification of information without changes in the data was used. Findings showed that the categories and components of improving the quality of cooperative spirit include 20 categories and 65 concepts. Based on the systematic approach of Strauss and Corbin's data theory, after open coding, concepts and categories were extracted. Underlying conditions, intervening conditions, phenomenon-oriented, strategies and consequences were identified and then the research pattern was drawn. The results indicate that in terms of consequence category; Promoting a culture of self-sacrifice, increasing social responsibility, increasing social participation, increasing communication and group skills, enriching humanitarian values, growing motivation and academic achievement; It can improve the quality of students' cooperative spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Cooperative spirit. Education system
  • Grounded theory