ارائه الگویی استاندارد، به‌منظور ارزیابی رضایت مشتری در صنعت گردشگری مجازی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته کارآفرینی پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی استاندارد به‌منظورارزیابی رضایت گردشگران مجازی استان چهارمحال و بختیاری به اجرا در آمد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق تمامی گردشگران و بازدیدکنندگان سایت‌های مجازی گردشگری استان چهارمحال وبختیاری درسال 94 بوده که  با روش ‌‌نمونه‌گیری در دسترس براساس فرمول کوکران 383 نمونه به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 35 سوال مطابق با طیف پنج مرحله‌ای لیکرت تنظیم و روایی سازه‌ای و محتوایی آن بررسی وپایایی آن با روش آلفای کرونباخ 95/0محاسبه گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری (نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و در سطح آمار استنباطی بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داده که انتظارات مشتری، کیفیت درک‌شده، ارزش درک‌شده به ترتیب با ضرایب تأثیر96/0، 45/0 52/0 بر رضایت گردشگران مجازی و همچنین کیفیت درک‌شده بر ارزش درک‌شده با ضریب تأثیر 52/0 در این صنعت تأثیر دارد. در پایان پس از تحلیل داده‌ها پیشنهاد کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ارائه گردید

کلیدواژه‌ها