بررسی کیفیت رابطه فساد اداری و شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت بحران ،پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران ،ایران

3 استادیار گروه اقتصاد ، واحد آبادان ، دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان ، ایران

چکیده

مبارزه با فساد اداری یکی از مهمترین چالش های ایران و همواره یکی از سرفصل برنامه های دولت ها در ایران طی سال های اخیر بوده است. با این حال شاخص فساد اداری در ایران چندان بهبود نیافته است .از همین رو بررسی تاثیر این فساد دنباله دار می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران کمک نماید تا با دید بهتر به مقابله با این پدیده بپردازند. در این تحقیق به بررسی تاثیر فساد و شاخص فساد بر روی شاخص های اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تورم، تولید ناخالص داخلی و بیکاری پرداخته شد. برای این منظور در این تحقیق از 4 مدل استفاده شد و داده های مربوط به مدل ها در بازه زمانی 2006 تا 2016 در کشور ایران جمع آوری شد. برای تحلیل نتایج از رویکرد رگرسیون سری زمانی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد فساد اداری با تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و با نرخ بیکاری رابطه مستقیم دارد. همچنین رابطه فساد با رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد تایید قرار نگرفت .

کلیدواژه‌ها


اجلی مهدی, عظیمی حسین, قاسمیان صاحبی ایمن، (1394)، ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی برای تحلیل عوامل فرا سازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان های دولتی،  پژوهش های مدیریت راهبردی،  دوره  21 , شماره  58 ; از صفحه 29 تا صفحه 51.

شقاقی شهری وحید, واحدرسولی شیرین, طیاری مریم، (1395)، ارزیابی اثرات بازدارنده فساد اداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 67 تا صفحه 90

صباحی احمد, ملک الساداتی سیدسعید، (1388)، اثر کنترل فساد اداری بر رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره  14 , شماره  53 ; از صفحه 131 تا صفحه 158

کریمی پتانلار سعید, بابازاده محمد, حمیدی نعیمه، (1391)، اثر فساد اداری بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه، پژوهشنامه اقتصادی، دوره  12 , شماره  46 ; از صفحه 141 تا صفحه 156

کریمی پتانلار سعید, جعفری صمیمی احمد, رضایی روشن اختر، (1391)، اثر فساد اداری بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه،  سیاست های اقتصادی (نامه مفید)، دوره  8 (18) , شماره  1 (90) ; از صفحه 151 تا صفحه 172 .

 Ajali m.azimi H.(2015). Presenting a fuzzy ANP-DEMATEL fusion approach to analyze the trans-organizational factors influencing the occurrence of administrative and financial corruption in government organizations, Strategic Management Research, Volume 21, Number 58; From page 29 to page 51

Shaghaghi shahri V.vahed rasouli SH.tayari M.(2016), Evaluation of the inhibitory effects of corruption on attracting foreign direct investment in the member countries of the Islamic Conference, Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, Volume 4, Number 14; From page 67 to page 90

Sabahi A.malekosadati S.(2009). The Effect of Administrative Corruption Control on Economic Growth, Business Journal, Volume 14, Number 53; From page 131 to page 158

Karimi potanlar S.babazadeh M.hamidi N.(2012). The Effect of Corruption on the Combination of Government Expenditures: A Case Study of Selected Developing Countries, Economic Research Journal, Volume 12, Number 46; From page 141 to page 156

Karimi potanlar S.jafari samimi A.rezaie roushan A.(2012) The Effect of Administrative Corruption on Tax Revenues: A Case Study of Selected Developing Countries, Economic Policies (Useful Letter), Volume 8 (18), No. 1 (90); From page 151 to page 172.