طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت صنعتی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شایسته‌گزینی یکی از اصول اساسی امروز مدیریت و لازمه موفق بودن سازمان‌ها می‌باشد. مقوله شایسته‌گزینی به ویژه برای مدیران، به عنوان استراتژیست‌های سازمان‌ها، اهمیت دو چندانی دارد. با توجه به اهمیت مؤسسات آموزش عالی که نقشی اساسی در پیشرفت جوامع و کشورها دارند، انتخاب مدیران شایسته در این نهاد، امری لازم می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل جامع شایستگی مدیران آموزش عالی طراحی و آزمون گردد. لذا ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های شایستگی مدیران آموزش عالی شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظر 10 تن از خبرگان و بهره‌گیری از روش دلفی، شاخص‌ها تعدیل شده و شاخص‌های نهایی برای طراحی مدل مشخص شدند. در ادامه با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، که ابزاری جامع برای سطح‌بندی و تعیین روابط بین ابعاد و شاخص‌ها می‌باشد، مدل شایستگی مدیران آموزش عالی استخراج گردید. به منظور تایید آماری مدل ساختاری تفسیری شکل گرفته و اعتبار سنجی آن، از روش حداقل مربعات جزئی به وسیله نرم‌افزار SMART-PLS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدل شایستگی مدیران آموزش عالی از 9 شاخص کلی تشکیل گردیده است و این 9 شاخص کلی در مدل این پژوهش در 4 سطح کلی طبقه‌بندی می‌گردند. از نتایج این پژوهش مدیران در بخش‌های آموزش عالی کشور می‌توانند به عنوان چراغ راهی استفاده نمایند تا به شایسته‌گزینی مناسب در سازمان‌های خود دست یابند.

چکیده تصویری

طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a new framework for the competency model of higher education managers using ISM and SEM integrated approach

نویسندگان [English]

  • Pooria Malekinejad 1
  • Mehran Zeiaeian 2
  • Milad Zeiaeian 3
1 Ph.D candidate in Industrial management, The School of Economy, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master of Industrial Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Master of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Eligibility is one of the basic principles of today's management and the requirement for organizations to be successful. The issue of eligibility is especially important for managers, as strategists of organizations. Given the importance of higher education institutions which play a key role in the development of societies and countries, selection of qualified managers in these institutions is essential. In this research, an attempt has been made to design and test a comprehensive competency model for higher education managers. Therefore, first, using library studies, the competency indicators of higher education managers were identified. Then, using opinions of 10 experts through Delphi method, the indicators were adjusted and the final indicators for model design were determined. After that, using the structural-interpretive modeling, which is a comprehensive tool for leveling and determining the relationships between dimensions and indicators, the competency model of higher education managers was extracted. In order to statistically confirm the interpretive structural model and have it validated the partial least squares method has been used by SMART-PLS software. Research findings indicate that the competency model of higher education managers consists of 9 general indicators which are classified in 4 general levels in the model of this research. The results of this research can be used by managers in the country's higher education sectors as a beacon to achieve the right choice in their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Higher education managers and principals
  • Interpretive Structural Modelling (ISM)
  • Partial Least Squares