بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حمل و نقل ریلی درون‌شهری بدون اغراق هسته اصلی سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته دنیا می‌باشد. وضعیت و نحوه مدیریت نوآوری به عنوان یک مساله اساسی در این صنعت مطرح بوده و ارتقای سطح نوآوری می‌تواند در گام اول به توسعه این صنعت و در گام دوم به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. بدیهی است یکی از روش‌های توسعه مدیریت نوآوری، بهره‌گیری از ارزیابی مدیریت نوآوری است. برخی از سازمان‌ها توسعه توانمندی‌های مدیریت نوآوری را با ارزیابی مدیریت نوآوری شروع می‌کنند. این نوشتار با هدف بررسی سطح مدیرت نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی درون‌شهری تدوین شده است. ابتدا موضوع استانداردسازی و تاثیر آن بر نوآوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه نظام‌های استاندارد مدیریت نوآوری در سطح بین المللی، شناسایی و موارد مطرح تشریح گردید. استاندارد مدیریت نوآوری IDS-STD-16555-1 به عنوان مدل بومی استاندارد مدیریت نوآوری شناسایی و معرفی شده و ارزیابی وضعیت نظام مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری بر اساس این استاندارد انجام شد. به منظور ارزیابی مدیریت فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی درونشهری از چک لیست ارایه شده در این استاندارد استفاده شده و به منظور تکمیل بازبینه، از پنل خبرگان استفاده گردید. با توجه به نظر خبرگان می‌توان ادعا نمود که شرکت‌های مذکور در حوزه‌ بافتار سازمانی دارای وضعیت مناسب، در حوزه‌های رهبری نوآوری/ راهبرد نوآوری، طرح‌ریزی برای موفقیت نوآوری ، عوامل توانمندساز/ محرک نوآوری از وضعیت قابل قبول و در حوزه‌های فرایند مدیریت نوآوری ، ارزیابی کارنمود نظام مدیریت نوآوری ، بهبود نظام مدیریت نوآوری ، فنون مدیریت نوآوری از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند. به نظر می‌رسد به منظور ارتقای سطح نوآوری در این صنعت، می‌بایست درگام‌های نخستین بر نظام مدیریت نوآوری و فرایند مدیریت نوآوری متمرکز گردید.

چکیده تصویری

بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of innovation management implementation within urban rail transportation industries

نویسندگان [English]

  • Nasser Shahlaei 1
  • Afshar Bazyar 2
  • Hossein Mirzaei Azandaryani 3
1 Army Command and Staff University, Professor
2 Malek-al-Ashtar Technical University, Associate Professor
3 Allame Tabatabaei University, Technology Management, P.H.D Student
چکیده [English]

Urban rail transportation is doubtlessly the core of transportation systems and methods in developed countries. Innovation management is an essential issue in the rail transportation industries and promotion of innovation level can lead to the development of this industry and the country economic development as well. One of the ways to develop innovation management is to use innovation management evaluation. Some organizations start developing innovation management capabilities by evaluating innovation management. In this paper, the issue of standardization and its impact on innovation is firstly analyzed. Then standard systems of innovation management at the international level are identified and described. Innovation Management Standard IDS-STD-16555-1 is identified and introduced as a local model of Innovation Management Standard upon which the status of the Innovation Management System in the rail transportation industry is evaluated. The checklist provided in this standard was used to evaluate technology management in the urban rail transportation industry and expert opinions were used to complete the review. According to the experts, it can be claimed that companies have achieved a suitable status in the field of organizational context, an acceptable status in the areas of innovation leadership/ innovation strategy, planning for innovation success, and empowering factors/ drivers of innovation. Meanwhile they have not a good status in the areas of innovation management process, evaluation of innovation management system performance, improvement of innovation management system, and innovation management techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation management
  • Innovation management Standard
  • evaluating innovation management
  • Urban rail transportation
الیاسی، مهدی؛ محمدی، مهدی؛ میرزایی، حسین و صفردوست، عاطیه. نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور، فصلنامه رشد فناوری، سال پانزدهم، شماره 58، بهار 1398
الیاسی، مهدی؛ میرزایی، حسین و صفردوست، عاطیه. تحلیلی  بر ظرفیت ها و نقشه راه توانمندسازی حوزه حمل ونقل ریلی ، نهمین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری، زمستان 1398
ذوالفقاری، مسیب و بوشهری، علیرضا، بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1 ، فصل نامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال ششم، شماره 3، پاییز 1395
راتاناواراها، آپیوات،استانداردسازی دیرهنگام و هم­پایایی فناورانه، ترجمه محمد روضه سرا، مریم و بحیرایی، مجتبی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع، 1395
ریاحی، پریسا؛ قاضی نوری، سید. سپهر. (1392). مقدمه‌ای بر نظام نوآوری (رویکردی گسترده). مرکز نشر دانشگاهی.
نظام مدیریت نوآوری-مدیریت نوآوری (IDS-STD-16555-1 )، مرکز استاندارد دفاعی ایران، 1396
نظام مدیریت نوآوری-ارزیابی مدیریت نوآوری (IDS-STD-16555-7 )، مرکز استاندارد دفاعی ایران، 1396
 Blind, K.(2017). The Economic Function of Standards in the Innovation Process. Handbook of Innovation and Standard. Edward Elgar Publishing.
BSI Standards Publication.(2019), Innovation Management- Innovation Management System- Guidance (BS ISO 56002:2019)
BSI Standards Publication.(2019), Innovation Management-Tools and Methods for Innovation Partnership- Guidance (BS ISO 56003:2019)
BSI Standards Publication.(2019), Innovation Management Assessment- Guidance (PD ISO/TR 56004:2019)
Caetano, Isabel.(2017). Standardization and Innovation Management, Journal of Innovation Management, JIM 5, 2 , p 8-14
CEN (2013). Technical specification part 1: innovation management system, CEN/TS 16555–1.
Design management systems – Part 1: Guide to managing innovation(2008), BRITISH STANDARD , (BS 7000-1:2008)
Ernst.D, Lee.H , Kwak.J.(2014) Standards, innovation, and latecomer economic development : conceptual issues and policy challenges. Telecommunications policy. P(1-10).
Jayawarna, D and Holt, R.(2009). Knowledge and Quality Management: An R&D Perspective. Technovation 29(11), 775-785
Josef, Dilan Alaa. Al-Swiri ,Said & Rahman, Sivan.(2016).  The new standard for innovation management systems, A comparative study of Volvo Construction Equipment's innovation management system and CEN/TS standardized innovation management system ,  Mälardalens University ,  Master Thesis in Innovation Management, 15 credits  Department of Innovation, Design and Engineering (IDT) 
Mavroeidis, Vasileios & Tarnawska, Katarzyna .(2016). Toward a New Innovation Management Standard. Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard, Springer Science+Business Media New York,
Mir, M., & Casadesús, M. (2011). Standardised innovation management systems: a case study of the Spanish standard UNE 166002: 2006. INNOVAR, 21(4), 171–187.
Mir, M., Casadesús, M & Petnji, L. H. (2016). The  impact of standardized innovation management systems on innovation capability and business performance: An empirical study. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 26- 44.
Narvaes. A. C., Jurado, D. G., González-Cruz .M. C., Fernández .A. P., Mateo .M. O and Pérez .P.B.(2019).  Standardizing Innovation Management: An Opportunity for SMEs in the Aerospace Industry, Processes  7, 282, 33 of 42,
National Research Council. (1995). Standards, Conformity Assessment, and Trade: Into the 21st Century. Washington, D.C., National Academy Press    
Pellicer, E., Yepes, V., Correa, C., & Martines, G. (2008). Enhancing R&D&i through standardization and certification: the case of the Spanish construction industry. Revista Ingenieria de Construcción, 23(2), 112–121.
Swaan, G. M. P., Lambert, R.(2017). Standards and Innovation: a Brief Survey of Empirical Evidence and Transmission. Handbook of Innovation and Standards,21.
Viardot.Eric, Sherif. Mostafa.Hashem, Chen. Jin, (2016).Managing innovation with standardization: An introduction to recent trends and new challenges, Technovation, Volumes 48-49, page 1-3
Wright, C., Sturdy, A., & Wylie, N. (2012). Management innovation through standardization: consultants as standardizers of organizational practice. Research Policy, 41, 652–662.
Xie, Zongjie, Hall, Jeremy, McCarthy, Ian P., Skitmore, Martin, & Shen, Liyin (2016). Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes. Technovation, 48-49, pp. 69-78.
Zoo, H., de Vries, H. J., & Lee, H. (2017). Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries. Technological Forecasting and Social Change118, 334-348.