تاثیر معیارهای توانمندساز مدل ملی کیفیت بر عملکرد سازمان‌ها. مطالعه موردی: سازمانهای شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشکده صنایع/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ تهران

3 دانشجوی کارشناسی / دانشکده صنایع/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ تهران

چکیده

کیفیت فراگیر محصول، زمینه‌ ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت-پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است. بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با سازو کارهای رقابت‌پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم. جایزه ملی کیفیت ایران در وقع ابزاری است برای اندازه گیری این معیارها و در کنار آن وسیله‌ای برای ایجاد رقابت سالم و علمی در میان سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای توانمندساز بر معیارهای نتایج مدل ملی کیفیت است. برای این منظور امتیازات کسب شده توسط 45 سازمان شرکت‌کننده در جایزه ملی کیفیت ایران از سال 1387 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین جهت از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان عوامل و همچنین عوامل با نتایج کلیدی وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز مدل ساختاری تحقیق را تایید می‌کند. تحلیل مسیر بیان می‌کند که با توجه به تاثیر عوامل بر یکدیگر میزان تاثیر معیارها به ترتیب زیر اولویت‌بندی می‌شوند: کارکنان، رهبری، منابع، فرایندها، نتایج مشتریان، محیط‌زیست و در نهایت نتایج کلیدی عملکرد.

کلیدواژه‌ها