بازخوانی فلسفه TQM در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

هدف نوشتار حاضر بازخوانی فلسفه TQMدر سازمان‌های دولتی است. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش نموده است تا با مطالعه مبانی علم کیفیت و نیز تجربه شخصی با حضور در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کشور، نسبت به بازخوانی فلسفه TQM اهتمام ورزد. نگارنده با حضور در بسیاری از شرکت‌های دولتی ملاحظه نموده است که جهت‌گیری این شرکت‌ها به‌سوی جنبش کیفیت، صرفاً حرکتی شتابزده و نمادین می‌باشد و اکثر شرکت‌های دولتی جهت اخذ گواهینامه‌های کیفیتی تلاش می‌نمایند و به‌جای توجه به اصول بنیادین کیفیت و به ویژه ابعاد فلسفه TQM ، صرفاً با سیاست‌گذاری‌های ضعیف و جنبه‌های اقتصادی جهت استقبال از کیفیت حرکت می‌نمایند. با مطالعه دقیق در اکثر شرکت‌های دولتی کشور مشخص می‌شود که بسیاری از آنان جهت استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، به هیچ‌وجه اصول و ابعاد فلسفه TQM را به عنوان پیش‌شرط اصلی استقرار این نظام‌ها مورد مداقه قرار نداده‌اند، و می‌توان ادعا نمود که یکی از علل اصلی نارکارآمدی نظام‌های نوین کیفیتی در شرکت‌های دولتی کشور، عدم استقرار فلسفه TQM می‌باشد. از این‌رو، نگارنده نوشتار حاضر جهت افزایش شناخت و بهبود ادراک مدیران و کارشناسان واحد تحلیل سیستم‌ها و روش‌های این شرکت‌ها، نسبت به تبیین موضوع اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها