تحلیلی بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که ذهن پژوهشگران و تصمیم‌سازان عرصه‌ی استاندارد و استانداردسازی را ممکن است به خود مشغول کند موضوع استانداردسازی و نحوه‌ی ارتباط آن با نوآوری است. موضوعی که سالهاست از سوی اندیشمندان با دیدگاه‌های مختلف مطرح شده است. تبیین این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نوع نگاه و تحلیل این موضوع، ممکن است اساس استانداردسازی را زیر سئوال برده و در تعارض با خلاقیت معرفی نماید و یا آن‌را تقویت نموده و گسترش دهد. مقاله حاضر جزء پژوهش‌های مطالعاتی محسوب می‌شود و سعی در ارائه‌ی تحلیلی در حوزه‌ی استاندارد و نوآوری دارد. هدف از این مقاله پاسخ این سئوال است که آیا استانداردسازی محدود کننده‌ی نوآوری است یا کمک کننده‌ی آن؟ به‌عبارت دیگر، چه نوع ارتباطی بین این دو مقوله وجود دارد؟ در این مقاله ابتدا مبانی نظری مرتبط با نوآوری، استاندارد و استانداردسازی مطرح می‌شود و سپس با استفاده از پیشینه‌ی تحقیق و استفاده از نظرات خبرگان، جواب تحلیلی به چهار سئوال مطرح شده در این زمینه داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها