بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرااست. تحقیق بر اساس هدف، کاربردی به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است، که به شیوهپیمایشی انجام گرفته است و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاه‌های الزهرا سازمان ورزشی شهرداری شهر تهران تشکیل داده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد آپوستولس و همکاران 2015 بود. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت نتایجیافته‌های تحقیق نشان داد که عدالت درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری مشتریان دارد و در این مسیر کیفیت خدمات و تعهد مشتریان دومتغیری هستند که توانسته اند مقداری از تاثیر متغیر عدالت درک شده را به وفاداری مشتریان انتقال دهند در نتیجه نقش میانجی آنها تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398