مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

2 مدرس دانشگاه

چکیده

هدف اصلی در مطالعه حاضر مقایسه و تطبیق معیارهای استانداردهای ایزو 10015 و ایزو 29990 می‌باشد. هر یک از این دو استاندارد دارای الزامات و و یژگی‌های خاص خود می‌باشند و سازمان‌ها در استفاده و به کارگیری این استانداردها باید توجه ویژه‌ای را مبذول دارند. نگارنده در نوشتار حاضر به منظور تطبیق و مقایسه معیارهای استاندارد ایزو 10015 و ایزو 29990 از متن این دو استاندارد و مقالات مرتبط استفاده نموده است. به منظور تطبیق و مقایسه استانداردهای ایزو 10015 و ایزو 29990 از سیزده معیار شامل هدف، دامنه کاربرد، تمرکز، شایستگی، مرجع، گواهی‌نامه، جهت‌گیری، ارزشیابی، تحلیل بازار، ماهیت، طرح‌ریزی، کانون توجه و الزامات فرآیندی استفاده شده است. بنابراین، مقایسه و تطبیق این دو استاندارد موجب خواهد شد تا با شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین آنها آشنا شده و بتوان در خصوص استقرار و به‌کارگیری آنها خط‌مشی‌ها و تصمیمات عالمانه‌ای را اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها