بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم‌ مدیریت انرژی (ISO5001) در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

10.22034/jsqm.2020.256918.1262

چکیده

امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی به‌خصوص صنایع در تمامی کشورها، مسئله مدیریت انرژی می‌باشد. محدودیت منابع تجدید ناپذیر، هزینه‌های بالای سوخت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بحران‌های انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع می‌باشد، دلایل اصلی توجّه به مبحث انرژی است. در این راستا سازمان‌های ملّی و بین‌المللی درزمینه‌ی تدوین استاندارد، اقداماتی زمینه‌ی تهیّه استانداردهای سیستم‌های مدیریت انرژی انجام داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، استاندارد ISO50001 می‌باشد. انرژی برای صنایع دفاعی امری حیاتی است و می‌تواند هزینه اصلی این صنایع باشد. با توجه به اهمیت مدیریت انرژی، تعدادی از سیستم‌های مدیریت انرژی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ادغام بهره‌وری انرژی در شیوه‌های مدیریت سازمان‌ها برای تنظیم دقیق فرآیندهای عملیاتی و بهبود کار آیی سیستم‌های صنعتی توسعه‌یافته‌اند. هدف از این پژوهش بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 در صنایع دفاعی می‌باشد. این پژوهش، به‌صورت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. به‌منظور تحلیل و بررسی جایگاه مدیریت انرژی در صنعت دفاعی ابتدا باید موانع پیش رو موردتوجه قرار گیرد به این منظور جهت مشخص شدن این موانع ابتدا با تحلیل عاملی موانع پیاده‌سازی مدیریت انرژی در صنعت مذکور تعداد 30 پرسشنامه حاوی 26 سؤال در اختیار 30 نفر از خبرگان یخش صنعت دفاعی قرار داده شد. سپس نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت و میزان تحقق هرکدام از عوامل تعیین گردید. براساس مطالعات کتابخانه‌ای، موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم‌ مدیریت انرژی (ISO5001) در صنایع دفاعی، مدیریتی، فرا سازمانی، فرهنگ‌سازی، انگیزشی، کمبود منابع، موانع راهبردی و موانع ناشی از سازمان‌دهی می‌باشد. نتایج نشان داد که موانع ناشی از عدم سازمان‌دهی مناسب در صنعت دفاعی با میانگین 95/6 مهم‌ترین موانع پیاده‌سازی استاندارد سیستم‌های مدیریت انرژی در صنعت دفاعی می‌باشد ازاین‌رو توجه بیشتر به این موانع و انجام اقدامات موردنیاز برای رفع آن‌ها به پیاده‌سازی این استاندارد کمک قابل‌توجهی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study effective barriers to the implementation of ISO5001 energy management system in the defense industry

نویسندگان [English]

  • Akbar jafari 1
  • Javad fahim 2
1 PhD Student in Mechanical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Mechatronics Faculty, Department of Mechanical Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
چکیده [English]

Today, one of the urgent needs of human societies, especially industries in all countries, is the issue of energy management. Restrictions on non-renewable resources, high fuel costs, environmental pollution and energy crises, and the concept of sustainable development, which is the ultimate goal of all societies, are the main reasons for paying attention to the issue of energy. In this regard, national and international organizations in the field of standardization, have taken steps to prepare standards for energy management systems, the most important of which is the ISO50001 standard. Energy is vital to the defense industry and can be a major cost to these industries. Given the importance of energy management, a number of national, regional and international energy management systems have been developed to integrate energy efficiency into organizational management practices to fine-tune operational processes and improve the efficiency of industrial systems. The purpose of this study is to investigate the effective barriers to the implementation of ISO50001 energy management system in the defense industry. This research is descriptive-survey. In order to analyze the position of energy management in the defense industry, first the obstacles should be considered. The defense industry was put. Then, the results of the questionnaire were analyzed using SPSS software and the level of realization of each factor was determined. According to library studies, effective barriers to the implementation of energy management system (ISO5001) in the defense, management, extra-organizational, cultural, motivational, resource scarcity, strategic barriers and organizational barriers are. The results showed that the barriers due to lack of proper organization in the defense industry with an average of 6.95 is the most important barriers to the implementation of standard energy management systems in the defense industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard implementation
  • energy management system
  • Defense Industry