مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی‌، بناب، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

چکیده

چکیده: در دنیای رقابتی امروزی بانک ها به دنبال حفظ سهم بازار خود و بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و حفظ مشتریان خود می باشند، در نتیجه بهبود کیفیت، مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد از فاکتورهای مهم بقای بانک ها در دنیای کنونی است. در همین راستا، مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت ریسک سازمانی( ERM) یکی از نظام های پر طرفداری است که سازمان ها برای رسیدن به سطح بالایی از کیفیت از آن بهره می برند. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی و اولویت بندی عوامل مرتبط با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، فاکتورهای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت ریسک سازمانی بر بهبود عملکرد بانکی با مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجانشرقی پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش گویای آن است که مدیریت کیفیت جامع و مدیریت ریسک سازمانی نقش موثری بر بهبود عملکرد بانک‌های استان آذربایجان‌شرقی دارد. بنابراین به طور کلی با استخراج چنین الگویی، می توان سازوکار مشخصی برای ارزیابی، تدوین خط مشی و ارتقای کیفیت اعتباری نظام بانکی تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal banking performance model based on TQM and ERM

نویسندگان [English]

  • Ali Afruzianazar 1
  • Nader Rezaie 2
  • Zohre Hajiha 3
  • Asgar Pakmaram 4
1 Ph.D. Student of Accounting, Bonab Branch Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Bonab Branch Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, East Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Accounting, Bonab Branch Islamic Azad University, Bonab, Iran.
چکیده [English]

In today's competitive world, banks seek to maintain their market share and gain more market share and retain their customers, thus improving quality, Enterprise risk management and performance are important factors in the survival of banks in today's world. In this regard, total quality management (TQM) and Enterprise risk management (ERM) is one of the most popular systems that Enterprise use to achieve a high level of quality. The present study uses the structural equation approach to investigate and prioritize factors related to factor analysis, total quality management factors and Enterprise risk management on improving banking performance with a case study of state-owned banks in East Azerbaijan province.
Findings indicate that total quality management and Enterprise risk management have an effective role in improving the performance of banks in East Azerbaijan province. Therefore, in general, by extracting such a model, a specific mechanism can be developed to evaluate, formulate a policy and improve the credit quality of the banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Performance
  • Total Quality Management (TQM)
  • Enterprise Risk Management (ERM)