بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران

3 استادگروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه روزبهان ساری،ساری،ایران

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

چکیده

این مقاله به بررسی مدیریت کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر می‏پردازد و آن را با شرکت‏های همتای فاقد کنترل کیفیت مقایسه می‏نماید. برای این منظور جهت سنجش الگوی مدیریت کیفیت در بین سیستم‏های کیفیت، گواهینامه ایزو9001 که مربوط به سیستم کنترل کیفیت است مبنای کار قرار گرفت. و شرکت‏هایی که فاقد این گواهینامه بودند، شرکت‏های فاقد کنترل کیفیت معرفی شدند. برای سنجش ارزش شرکت از معیار نسبت کیوتوبین استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت‏های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشد که قبل از بازه زمانی تحقیق از سال 1391تا 1397 گواهینامه کنترل کیفیت ایزو9001 را دریافت کرده بودند و همچنین شرکت‏هایی که در بازه زمانی تحقیق فاقد گواهینامه ایزو 9001 بودند. برای تحلیل معادلات رگرسیونی چند متغیره، روش داده‏های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و تصادفی بررسی و آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان داد اخذ ایزو توانسته است در دوره رشد تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته باشد.اما در دوره بلوغ نتوانسته تغییر چندانی بر ارزش شرکت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of quality control on company value in life cycle

نویسندگان [English]

  • Madahian Amiri Aleme 1
  • Seyedali Nabavichashmi 2
  • Iraj Mahdavi 3
  • reza Hasanzadeh 4
1 Department of financial management, Branch babol, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of financial management, Branch babol, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of industrial engineering, Mazandaran University of Science & Technology, Babol, Iran
4 Department of industrial engineering, University College of Rouzbahan, sari, Iran
چکیده [English]

This article examines quality management on the value of the company in the life cycle and compares it with counterparts without quality control. For this purpose, in order to measure the quality management pattern among quality systems, ISO 9001 certification, which is related to the quality control system, was used. And companies that did not have ISO 9001 certification at the time of review were also companies that did not have quality control. Ciotobin ratio criterion was used to measure the value of the company. The statistical population of the study is the manufacturing companies listed on the stock exchange that had received ISO 9001 quality control certification before the research period from 2012 to 2018 and also the companies that did not have ISO 9001 certification during the research period. To analyze multivariate regression equations, the panel data method was investigated and tested with the fixed and random effects approach. The results of this study showed that obtaining ISO could have a significant effect on the value of the company in the growth period. But in the maturity period could not have much change in the value of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality management
  • ISO 9001
  • company value
  • life cycle
  • Tobin's Q Ratio