مدلسازی ارزیابی الزامات فنی سازه‌های سبز با رویکرد تحلیل شبکه و گسترش کیفیت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/jsqm.2020.250344.1245

چکیده

با توجه به اهمیت مباحث توسعه پایدار، مدیریت انرژی و نقشی که ساختمان‌ها در مصرف انرژی دارند، موضوع سازه‌های سبز از منظر علمی و عملی مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت پروژه ساختمان سبز، کوششی در جهت تأمین کیفیت یکپارچه از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت صحیح ساختمان‌سازی به حفظ منابع طبیعی و کاهش مصرف انرژی کمک نموده (محافظت از انرژی) و سبب افزایش کیفیت محیطی شده است. این مطالعه با هدف مدلسازی ارزیابی الزامات فنی سازه‌های سبز مبتنی بر نیاز مشتریان تدوین شده است. ابتدا موضوع منابع محدود انرژی و مدیریت پروژه ساختمان سبز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به ساختمان سبز به عنوان نسل جدید ساختمان پرداخته شده است.
به منظور ارزیابی الزامات فنی سازه‌های سبز، در گام نخست نیازمندی‌های مشتریان شناسایی و با روش تحلیل شبکه فازی تعیین اولویت شده است. برای ترجمه نیازهای مشتریان به الزامات فنی ساختمان سبز و تدوین ماتریس ارتباطات آنها، از تابع کیفیت فازی استفاده شده است. از آنجا که ابزار سنجش اوزان و تعیین روابط، عبارات کلامی خبرگان بوده است برای غلبه بر عدم اطمینان موجود، از منطق فازی و اعداد فازی مثلثی برای کمی کردن دیدگاه خبرگان استفاده شده است. نتایج تحلیل شبکه فازی نشان داد شاخص مدیریت هزینه از بیشترین اولویت برخوردار است. شاخص زیبایی‌شناسی بنا در اولویت دوم، شاخص مدیریت انرژی و مدیریت ریسک نیز در اولویت‌های بعدی قرار دارند. در نهایت نتایج تابع کیفیت فازی نشان داد در ساخت یک ساختمان سبز، هزینه ساخت از بیشترین اهمیت برخوردار است. مقاومت سازه در اولویت دوم و فضاهای موردنیاز، اندازه سازه، طراحی فضای عمومی و زمان ساخت در اولویت‌های بعدی قرار دارند. به منظور ارزیابی الزامات فنی سازه‌های سبز باید در گام‌های نخستین بر مدیریت هزینه متمرکز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the evaluation of technical requirements of green structures with network analysis approach and fuzzy quality expansion

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeed Mozaffari Mehr
Department of Management, Faculty of Accounting and Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Given the importance of sustainable development, energy management and the role of buildings in energy consumption, the issue of green structures has been considered from a scientific and practical perspective. Green building project management is an effort to ensure integrated quality in economic, social and environmental terms. Reasonable use of natural resources and proper management of construction have helped to preserve natural resources and reduce energy consumption (energy conservation) and have increased environmental quality. This study has been developed with the aim of modeling the evaluation of technical requirements of green structures based on customer needs. First, the issue of limited energy resources and green building project management is examined. In the following, the green building as a new generation of buildings is discussed.
In order to evaluate the technical requirements of green structures, in the first step, the needs of customers are identified and prioritized by fuzzy network analysis method. To translate the needs of customers to the technical requirements of green buildings and compile their communication matrix, the fuzzy quality function has been used. Since the tools for measuring weights and determining relationships have been the verbal expressions of experts, to overcome the existing uncertainty, fuzzy logic and triangular fuzzy numbers have been used to quantify the views of experts. The results of fuzzy network analysis showed that the cost management index has the highest priority. Building aesthetics index in the second priority, energy management index and risk management are in the next priorities. Finally, the results of the fuzzy quality function showed that in the construction of a green building, the construction cost is of the greatest importance. Structural strength is the second priority and required spaces, structure size, public space design and construction time are in the next priorities. In order to assess the technical requirements of green structures, the first steps should be focused on cost management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Technical Requirements
  • Green Structure
  • Cost management
  • Energy management
  • Risk Management