طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2020.254650.1258

چکیده

یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت اداری در ایران، فقدان شفافیت سازمانی است. شفافیت سبب افزایش نظارت‌های مردمی بر رفتارها و تصمیم های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می‌شود و اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. از این رو به دلیل اهمیت و نقشی که شفافیت سازمانی در ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد دارد، این پژوهش به دنبال ارائه الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی بود. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان بالقوه اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که با سازمان‌های دولتی در ارتباط و دارای سوابق پژوهشی همچون تالیف کتاب یا مقاله مرتبط با موضوع شفافیت سازمانی و سلامت اداری بودند و همچنین کارشناسان خبره که دارای حداقل 15 سال سابقه کار در سازمان‌های دولتی و از تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر برخوردار بوده و در پست‌های مدیریتی مشغول انجام وظیفه می‌باشند. در این پژوهش با 8 نفر از متخصصان اداری و دانشگاهی با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی بر مبنای اشباع نظر، مصاحبه‌هایی صورت پذیرفت. الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری در قالب 2 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان‌دهنده و 52 مضمون پایه ارائه گردید. مضامین فراگیر شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری شامل دو مضمون سازمانی و محیطی است. همچنین مضامین پایه مربوط به مضمون سازمان‌دهنده سازمانی شامل: ساختاری، فرهنگی، رفتاری، اهداف سازمان و راهبرهای سازمان است و مضامین پایه مربوط به مضمون سازمان‌دهنده محیطی شامل: حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی است. با توجه به یافته‌های پژوهش می توان نتیجه گرفت که از این یافته‌ها می توان به عنوان الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری، بهره برداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Organizational Transparency in the Direction Administrative System Integrity

نویسندگان [English]

  • MohammadAmin Jamshidian 1
  • Naser Mirsepasi 2
  • Karamollah DaneshFard 3
1 Ph.D Candidate in Public Management, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Perfessor in Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Perfessor in Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the threats to administrative integrity in Iran is the lack of organizational transparency. Transparency has increased public oversight of the behavior and decisions of public sector agents, thus limiting the opportunity to commit corruption and legal treatment of officials, in terms of quality, will be done well. Therefore, due to the importance and role of organizational transparency in promoting administrative integrity and prevention of corruption, this study seeks to provide the model of organizational transparency in the direction administrative system integrity in government organizations. The present study is conducted within the framework of a qualitative approach and using the method of thematic analysis and thematic network. Potential participants were university faculty members who were associated with government organizations and had research backgrounds such as writing a book or article related to organizational transparency and administrative system integrity, as well as experts who have at least 15 years of experience working in government organizations and have a master's degree or higher and are working in managerial positions. In this study, interviews were conducted with 8 administrative and academic specialists using targeted sampling method and snowball based on saturation of opinion. The model of organizational transparency in the direction administrative system integrity was presented in the form of 2 global themes, 11 organizing themes and 52 basic themes. Global themes of organizational transparency in the direction administrative system integrity include both organizational and environmental themes. Also, the basic themes related to the organizational organizing theme include: structural, cultural, behavioral, organizational goals and organization strategies, and the basic themes related to the environmental organizing theme include: legal, political, economic, cultural, social and technological. According to the research findings, it can be concluded that these findings can be used as a model of organizational transparency in the direction administrative system integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Transparency
  • Administrative System Integrity
  • Corruption
  • Thematic Analysis