تدوین الگوی ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در افق ده ساله با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ﻫﺪف پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در افق ده ساله با رویکرد آینده پژوهی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ تحقیق 21115 نفر از معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرهای اصفهان، تهران و شهرکرد بوده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران این حوزه مورد تأیید و پایایی پرسشنامه  با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (81/0) محاسبه شد. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی(آزمون خی دو) به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد بیشترین میانگین نمره پاسخ در قسمت مؤلفه توسعه حرفه‌ای معلمان  در بعد مهارت‌های آموزشی با 32/4 و کمترین میانگین درمهارت‌های ارتباطی با 35/3، مؤلفه توانمند سازی معلمان  در بعد صلاحیت‌های شناختی با 43/4 و کمترین در سطح هویت با 53/3 ، در مؤلفه رشد و بهبود شایستگی‌های معلمان  در بعد مؤلفه شخصیتی 43/4 و کمترین در مؤلفه توسعه حرفه‌ای با 59/3،  درمؤلفه تأکید بر آموزه‌های دینی 52/4 و کمترین میانگین در بعد صلاحیت‌های مهارتی با 72/3، در مؤلفه تعالی آموزشی معلمان در بعد نگرش، 6/4 و کمترین میانگین در بعد نگرش با 52/3 بوده است. در نهایت می‌توان گفت که توانمند سازی معلمان در بعد صلاحی های شناختی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻲ تواند  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ کند.

کلیدواژه‌ها


تقی پور ظهیر، علی (1387). اصول و مبانی آموزش و پرورش. انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ چهارم.

حسین پور، محمد؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله؛ سیف نراقی، مریم.(1386). نگرش استادان علوم تربیتی به سرفصلهای برنامه‌های تحصیلی رشته کاردانی وکارشناسی. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، دوره 21، شماره 15: 118-95

خوشرویان، نصراله.(1395). بررسی رابطه شایستگی­های حرفه‌ای معلمان با خودکار معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 95-1394. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، موسسه آموزش عالی سبز.

دانش پژوه، زهرا؛ فرزاد، ولی اله.(1385). ارزشیابی مهارتهای حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه وآوری آموزشی، شماره18، سال پنجم: 170-135

رئوف، علی (1386). تربیت معلم وکارورزی. چاپ اول، تهران: نشر روان، 208 صفحه.

شعبانی، حسن (1386). مهارتهای آموزش و پرورش. انتشارات همت.چاپ بیست ویکم.

شفیع زاده، حمید؛ سلیمانی، نادر؛ شوریایی، مریم.(1393). بررسی وضعیت موجود صلاحیتهای حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال هشتم، شماره1: 98-83.

علیزاده، س؛ ادیب، ی. (1392). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻌﺎد برنامه‌ی درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن روش‌های ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ‌آموزان دختر. ﺳﺎل ﺷﺸم ﺷﻤﺎره23، 76-55.

قادری، م (1388). بسترهای فهم برنامه درسی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.

قادری، مصطفی؛ غلامی، خلیل.(1394). بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده اقدام پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه علمی تخصصی توسعه حرفه‌ای معلم، شماره1، سال اول: 108-85.

کریمی، فریبا.(1387). مطالعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوم، شماره 4، ص 166- 151.

کهندل، مرضیه؛ کرمی، مرتضی؛ جعفری ثانی، حسین.(1394). اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه‌ای معلمان. سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی.

مرادی پردنجانی، حجت الله؛ امیدی ارجنکی، رضوان؛ سبزواری، امیر (1395). طراحی الگویی برای نهادینه کردن آینده پژوهی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال.

مشتاقی، سعید؛ نقاش زاده، مریم.(1393). ارائه الگوی صلاحیتهای حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی: مطالعه موردی معلمان شهرستان دزفول. اولین همایش علمی پژوهشی، علوم تربیتی و روانشناسی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران: 8-1.

معروفی، یحیی؛ کرمی، زهره.(1394). درس پژوهی: رویکردی نوین در توسعه حرفه‌ای معلمان. مجله­ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، سال22، شماره1: 66-39.

ملکی، حسن.(1384). صلاحیتهای حرفۀ معلمین. چاپ سوم، تهران: انتشارات مدرسه، 104 صفحه.

موسی پور، ن. (1391). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی متوسطه. مشهد: به نشر(دفتر انتشارات قدس رضوی).

موسی پور، ن.  (1384) آمادگی اعضای هیأت علمی برای پذیرش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز در آموزش عالی. همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، کرمان، http://www.civilica.com/paper-conf002-conf002_018.html.

 

Aloe, Ariel.M,. Jane Becker, Betsy.(2009). Teacher verbal ability and school outcomes: Where is the evidence? Journal of Educational Researcher, 38(8), 612- 613.

Avalos, B.(2005). Learning to teach in the knowledge society: The case of Chile in Juan Manual Moreno. learning to teach in the knowledge society, final report world bank.

Bogler, R., somech, A.(2004). influence of teacher empowerments on teachers organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in school teaching and teachers education.

Chensnut, S,. Cullen, T.A.(2014). Effects of self-effecacy, emotional Intelligence, and Preception of future work environment on preservice teacher commitment. The Teacher Eductor, Vol.49, Issue2: 116-132.

Costter, B,. et al.(2005). Quality requirements for teacher educators. Education and Teachers Research, 21(2): 157-176.

Creswell, J.w.(2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Desimone, L.M.(2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures. Educational Researcher, ISSN:0013-189x, available at http://Journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102

Elyasy, Zahra. (2010). Appraisement and evaluation of insufficiencies and abnormalities of physical education curriculum schedules with regard of miscellaneous schools and educational systems. Tehran, Roshd Publication.

Groff, J., & Mouse., C. (2009). A framework for addressing challenges to classroom technology use. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) Journal, 16(1), pp: 21-46.

Hantly, H.(2008).Teachers work: Beginning teachers conceptions of competence thesis. University of Cozeland Center.

Hong, J.C,. Jeou-SHyan horng avd chan-li and lih-Juan chanlin.(2008). Competency disparity between pre- service teacher education and in- service teaching requirements in Taiwan. International Journal of educational development. vol28,no1,pp4-20

Maleki, H.(2004). Competencies teaching profession, Tehran: Publications Teacher, 79. (Persian)

Martin, B., C, McNally, J., J, & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business venturing. (14), pp: 1-14.

Mena, J,. Hennissen, P,. Loughran, J.(2017). Development pre-service teachers professional Knowledge of Teaching: The influence of mentoring. Teaching and Teacher Education, Vol.66: 47-59.

Razaghi, H,. Mansorikhah, J.(2015) Investigating the relationship between personality traits of administrators and teachers Empowerment(case study: public School of (JAVADABAD). American journal of social Science Research, vol. 1, no .3. 2015, pp. 141-146

UNESCO.(2001).ICT Competency standards for teachers competency standards model.

Vaillant, D.(2007). Preparing Teachers for Inclusive Education in Latin A, ercia Quartely Review of Comparative Education, Vol1.