افق پیشنهادی استانداردسازی دفاعی ایران

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه ارائه محصولات و خدمات توسط شرک تهای مختلف ذهن هر مصر فکنند های را برای انتخاب کالای با کیفیت و قابل اطمینان به
خود مشغول م یکند. بدون شک، استانداردسازی ابزاری مناسب در حصول اطمینان برای مشتریان است. در این میان اگر استانداردسازی
در مقوله تجهیزات نظامی مدنظر قرار گیرد، حساسیت و اهمیت موضوع دوچندان خواهد شد. اما نکته مهم این است که این ابزار را چگونه
م یتوان اثربخش و کارآمد نمود.
در این مقاله ضمن مروری بر اهمیت و ضرورت استانداردسازی، ساختار و سازما نهای استانداردسازی بی نالمللی با تاکید بر موسسه ملی
استانداردسازی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بهر هگیری از ساختار سازما نهای مطرح در این حوزه، مدل پیشنهادی برای
استانداردسازی دفاعی ایران با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها