تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت‌ها: با تأکید بر نقش قابلیت‌های پویا و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام، مرکز ایلام یک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت‌ها با تأکید بر نقش قابلیت‌های پویا و سرمایه اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(مدیریت دانش 81/0، عملکرد شرکت‌ها 88/0، قابلیت پویا 70/ و سرمایه اجتماعی 83/0) تأیید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که اثر مدیریت دانش به‌صورت مستقیم بر عملکرد معنادار نبوده و تنها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی معناداراست، همچنین مدیریت دانش بر قابلیت‌های پویا نیز اثرمعناداری ندارد. یافته‌های دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملکرد و قابلیت‌های پویا مؤثر است و قابلیت‌های پویا نیز بر عملکرد اثرمعناداری دارد.

کلیدواژه‌ها