تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

کارمند

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه می‌توان به کمک استاندارد و استانداردسازی زمینه‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد و مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور را هموار ساخت. ضعف در ساختار درونی اقتصاد کشور از یک سو (نظیر اقتصاد دولتی وابسته به نفت، نبود یک سازوکار مناسب در مدیریت مصرف، ضعف در تولید ملی و خودکفایی کالاهای راهبردی و...) و اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر سبب شده است تا اقتصاد کشور آسیب‌پذیر نشان داده شود و دشمنان را به یک جنگ اقتصادی تمام عیار ترغیب کند. برای مقابله با چنین فضایی مناسب است نقاط آسیب‌پذیر و زمینه‌ساز تهدید شناسایی‌شده و سپس جهت اصلاح و رفع آن اقدام شود. روش استفاده‌شده در این پژوهش کیفی و از حیث نوع کاربردی است. این پژوهش به‌صورت توصیفی و با استفاده از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای، اسنادی انجام شده است. بنابراین، در این مقاله تبیین شده است به کمک استاندارد و استانداردسازی می‌توان با اصلاح الگوی مصرف، هزینه‌هاى زائد را کاهش داد و زمینه‌ی صرفه‌جویى در هزینه‌هاى عمومى کشور را فراهم کرد. همچنین از طریق استانداردسازی می‌توان با برنامه‌ریزى براى ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت‌پذیرى در تولید، مصرف کالاهاى داخلى را ترویج داده و باعث افزایش تولید داخلى شد. استانداردها با ایجاد فضای رقابتی می‌توانند زمینه‌های حضور در بازارهای جهانی را مهیا سازند. در‌نتیجه استانداردها می‌توانند با تقویت عوامل تولید، توانمندسازى نیروى کار و تقویت رقابت‌پذیرى، زمینه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصاد کشور را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌زاد، م، پروان، ا. (1397). بررسی تحلیل کاربردی از مفاهیم کلیدی سند «ابلاغیه اقتصاد مقاومتی» از منظر و دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای، اولین کنفرانس بین‌المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی.
اسکندری،ح. (۱۳۹3). اقتصاد مقاومتی، چاپ اول، تهران: انتشارات بوستان حمید.
بحیرایی، م؛ محمدروضه‌سرا، م. (۱۳۹6). استانداردها و استانداردسازی. چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
جعفرزادگان، ا، حبیبی، ا. (1391). اقتصاد مقاومتی: مفهوم، ضرورت، واقعیت، مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان.
جمعی از نویسندگان، ناظر علمی: معاونت سیاسی سازمان عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. (1396). مقاوم‌سازی اقتصاد با تولید و اشتغال، چاپ اول، تهران: انتشارات دفاع.
چانگ، ه. (۱۳۹۲). نیکوکاران نابه‌کار. نبوی، میرمحمود؛ شهابی، مهرداد. چاپ اول، تهران: انتشارات آمه، ۸۰-۸۱.
خاشعی، و، تمتاجی، م. (1395). مفهوم‌پردازی و تبیین مؤلفه‌های استانداردسازی از منظر اسلام (در جهت تحقق خط مشی‌های اقتصاد مقاومتی)، فصل‌نامه‌ی علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال پنجم شماره دوم، 83-95.
دهقان‌پور، بابک. (1394). اقتصاد مقاومتی مطالعه مروریِ ابعاد و ویژگی‌ها، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه شماره 186، ص: 55-64.
دی‌ورایس، ه. (1389). استانداردسازی: رویکردی کسب‌وکارانه به سازمان‌های ملی استانداردسازی. ریاحی، بهروز. چاپ اول، تهران: مربع.
ریاحی، ب. (1383). آموزش استانداردسازی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
سمیعی‌نسب، م، سلیمانی، ی، عبدی، س. (1395). مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی، فصلنامه آفاق و امنیت، سال نهم، 30: 65-96.
شقاقی شهری، و. (۱۳۹5). اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد مقاومتی، چاپ اول، تهران: انتشارات نور علم.
معین، م. (1393). فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
میجانی، م، سلیمی، ف. (۱۳۹3). راهبردها و نقش استانداردسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی، سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
هاشم‌زهی، س، نصیرخانی، پ. (۱۳۹۵). تبیین نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی، همایش ملی شرکت‌های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، چابهار، دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان.

Avery, S. (1998), “ComEd standardized safety supplies to cut MRO costs”, Purchasing, July 16: 203-4.
Briguglio, L., (2003). “The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues”, paper prepared for the AIMS Regional Preparatory Meeting on the BPoA+10 Review, Praia, Cape Verde.
Briguglio, L., G. Cordina, et al., (2013) , “A Vulnerability and Resilience Framework for Small State”, University of Malta.
Ellram, L.M., and Pearson, J.N., (1993), “The role of thepurchasing function: toward team participation”, International Journal of Purchasing and Materials Management, 29(3): 3-10.
Hadfield, W., (2007). “BP to save 600 million pounds in global IT process standardization”. Computer Weekly.
Hesser, Wilfreid. And Alex Inklaar. (1998) , “An Introduction to Standard and Standardization”. Beuth.
Hill. Edward, et al., (2010) , “Economic Shocks and Regional Economic Resilience”, Prepared for Brookings, George Washington, Urban Institute, Building Resilient Region Project conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilient Regions, Washington DC.
23. Muensterman, B., and Weitzel, T., (2008) , “What are process standards? Proceedings of the International Conference on Information Resources Management, 2008”. Conf-IRM 2008, Niagara Falls, Ontario, Canada, 2008.
Muensterman, B., Eckhardt, A., and Weitzel, T., (2009). “Join the standard forces – examining the combined impact of process and data standards on business process performance”. Proceedings of the 42th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. HICSS 2009, Big Island, Hawai, 2009.
Porter, A.M. (2002), “Gillette’s chief executive puts power into purchasing”, Purchasing, July 18, 28-30.
Purchasing (2002), “Purchasing survey. Buyer’s cost reduction goals average 12 percent in ’02, October”, October 10: 17.