دوره و شماره: دوره 8، تابستان - شماره پیاپی 28، شهریور 1397 

ترجمه

نقش استانداردها در نوآوری

صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی