دوره و شماره: دوره 7، زمستان - شماره پیاپی 26، اسفند 1396، صفحه 6-80 

علمی ترویجی

نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول

صفحه 47-63

کورش اخگری؛ مجید چگینی؛ مهدی شایگانی مدد