دوره و شماره: دوره 7، تابستان - شماره پیاپی 24، شهریور 1396، صفحه 6-115 (تابستان 1396 - پیاپی 24) 

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور

صفحه 125-146

ستاره صنعتی زاده؛ علی شائمی برزوکی؛ سید علی اکبر نیلی‌پور طباطبائی