دوره و شماره: دوره 4، بهار 93 و زمستان 92 - شماره پیاپی 11، خرداد 1393، صفحه 1-113 

علمی ترویجی

شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای

صفحه 7-17

حسین دهقان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی


ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی

صفحه 48-63

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رامتین احمدی بنکدار


مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

صفحه 86-97

محسن چشم براه؛ هادی رضایی وندچالی