دوره و شماره: دوره 4، تابستان - شماره پیاپی 12، تابستان 1393، صفحه 1-113 

علمی ترویجی

1. مروری بر انواع سیستم های کدگذاری اقلام و کاربردهای آن ها

صفحه 6-21

همت مراد قلندری؛ محمدحسین گودرزی