دوره و شماره: دوره 3، پاییز - شماره پیاپی 9، آذر 1392، صفحه 1-83