دوره و شماره: دوره 2، پاییز - شماره پیاپی 5، آذر 1391، صفحه 4-83 

علمی ترویجی

ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور

صفحه 4-9

مصطفی تمتاجی؛ محرم غیاثوند


ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

صفحه 10-27

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ سید قاسم موسوی؛ غلامرضا توکلی


طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها

صفحه 62-73

جعفر قیدر خلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی