دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 37، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران

10.22034/jsqm.2021.257555.1267

گلایول ٌصفوی جهرمی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ حامد حاج میرزائی


3. استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


4. ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی

10.22034/jsqm.2021.274936.1313

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ مسعود جعفری ندوشن