دوره و شماره: دوره 9، بهار - شماره پیاپی 31، خرداد 1398، صفحه 1-100 

علمی ترویجی

تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

صفحه 48-59

میثم نازک تبار؛ یزدگرد بلالک