نمایه نویسندگان

آ

 • آراستی، محمد رضا نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام) [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 20-33]
 • آقازاده، محمدرضا توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]

ا

 • ابراهیمی، مسیح استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائه ی الگوی جامع ارزشیابی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 50-56]
 • احسانی، ناصر استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • اوحدی، فریدون ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]

ب

 • باقری، سجاد ارائه ی الگویی جهت انتخاب مناسب ترین تکنیک ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 27-35]
 • بحیرایی، مجتبی شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]
 • بحیرایی، مجتبی خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 6-17]
 • بحیرایی، مجتبی استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 1-22]
 • بلالک، یزدگرد طراحی مفهومی میدان تست سرجنگی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 50-61]

پ

 • پوراسد، جلیل استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • پوریان، احمد دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساخته‌شده، با استفاده از روش‌های آماری پس از اندازه‌گیری‌های مکرر با CMM آزمایشگاه‌های مختلف [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 12-19]

ت

 • تمتاجی، مصطفی استانداردسازی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت‏های کوچک دیجیتالی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 57-67]
 • تمتاجی، مصطفی مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترل های امنیتی سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 18-25]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 76-83]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی مدل هم‌پوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 34-44]

ج

 • جعفری، روح‌الله شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]

ح

 • حسامی، سیدکریم استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائه ی الگوی جامع ارزشیابی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 50-56]
 • حسامی، سیدکریم مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]
 • حقدوست، رضا مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]

خ

 • خاتمی، بهزاد ارائه ی مدل استاندارد رقابتی فروش چندجانبه در مبحث زنجیره های تأمین در فروشگا ه های نظامی (نظریه بازی ها) [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 32-40]
 • خانشیر، سعید جعفری شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]
 • خانقلی، محسن شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]

د

 • دادرس، علیرضا نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 26-31]
 • دوشابی، بهروز برآورد هزینه ی فعالیت های مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (مطالعه ی موردی یک سازمان خدماتی دولتی در ایران) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 68-84]

ر

 • رازقی، محمد جمال ارائه‌ی مدل هم‌پوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 34-44]
 • راسخ، فرانک طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]

ز

 • زمانی، مجید شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]

س

 • سبزه پرور، مجید ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]
 • سوری، احسان دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساخته‌شده، با استفاده از روش‌های آماری پس از اندازه‌گیری‌های مکرر با CMM آزمایشگاه‌های مختلف [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 12-19]
 • سیمه ساز، حمیدرضا کیفیت داده‌ها پیش‌نیاز مدیریت منابع سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 53-62]

ص

 • صفردوست مرکیه، عاطیه تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 36-49]

غ

 • غیاثوند، محرم طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]

ف

 • فرجی، رحمان مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]
 • فرحی، سید مهدی نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام) [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 20-33]
 • فرهمند، آمنه توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]
 • فروزنده، محمد مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 37-49]
 • فلاح، زهره طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]

ق

 • قنادیان، مهدی مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 37-49]

گ

 • گودرزی، محمدرضا ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 76-83]

ل

 • لطفی، محمدرضا ارائه ی الگویی جهت انتخاب مناسب ترین تکنیک ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 27-35]

م

 • محجوب، عباس کیفیت داده‌ها پیش‌نیاز مدیریت منابع سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 53-62]
 • محمدروضه‌سرا، مریم شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]
 • محمدروضه‌سرا، مریم تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 36-49]
 • محمدروضه‌سرا، مریم خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 6-17]
 • محمدروضه‌سرا، مریم استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 1-22]
 • محمد سیروس، کاوه توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]
 • میکاییلی، فتاح استانداردسازی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت‏های کوچک دیجیتالی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 57-67]

ن

 • نامنی، مهدی استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • نیکبخت، علی ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]