نمایه نویسندگان

آ

 • آتشک ممان، الهه کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID) [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 66-76]
 • آذرمی زاد، بهاور طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • آراستی، محمد رضا نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام) [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 20-33]
 • آقازاده، محمدرضا توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]
 • آهنربای، آرمین ارائه مدل ترکیبی ارزیابی تاثیر نوآوری کارکنان و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر رضایت کاربران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 81-109]

ا

 • ابراهیمی، سمیرا بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت محصولات کنجدی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 132-152]
 • ابراهیمی، مسیح استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائه ی الگوی جامع ارزشیابی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 50-56]
 • ابراهیمی نژاد رفسنجانی، مهدی اولویت بندی مؤلفه ‏های ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با تلفیق روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و کاردینال. [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 33-46]
 • اثناعشری، فاطمه تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: محصول چرخ دستی خرید شرکت مهرآوه) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 65-80]
 • اجلی، مهدی بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 61-74]
 • اجلی، مهدی سنجش رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از کیفیت خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با استفاده از مدل پاراسورامان [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 33-42]
 • اجلی، مهدی اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک‌های FAHP و FDEMATEL (مورد مطالعه: صنعت گاز) [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 88-103]
 • اجلی، مهدی اولویت‌بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 60-69]
 • اجلی، مهدی تأثیر تولید سبز بر تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با نقش میانجی کیفیت درک‌شده (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-37]
 • اجلی، مهدی بررسی ارتباط میان ارزیابی کیفی مصرف‌کننده از محصول، اعتماد و تمایل به خرید مجدد در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: دانشجویان شهر همدان) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 116-159]
 • احسانی، ناصر استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • احمدوند، علی محمد طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 38-47]
 • احمدوند، علی محمد ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 26-35]
 • احمدی، یاسمن السادات دینامیک استانداردسازی: نقش استانداردها در مطالعات سازمانی از منظر سه دیدگاه [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 92-108]
 • احمدی بابادی، علی بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمان در کلاس جهانی با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی معادلات ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی چمران) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-38]
 • احمدی بنکدار، رامتین ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 48-63]
 • اخروی، امیرحسین معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 58-68]
 • اخگری، کورش نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 47-63]
 • اخگری، محمد معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 58-68]
 • ارشادی، محمد جواد توسعه شاخص‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 60-74]
 • ارشادی، محمدجواد طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 17-32]
 • ارشادی، محمدجواد ارائه مدل ترکیبی ارزیابی تاثیر نوآوری کارکنان و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر رضایت کاربران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 81-109]
 • ارشادی، محمدمهدی طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 17-32]
 • ارشادی، محمدمهدی ارائه مدل ترکیبی ارزیابی تاثیر نوآوری کارکنان و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر رضایت کاربران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 81-109]
 • ارفعی، سمیرا ارزیابی تأثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتری (موردکاوی شرکت ایران خودرو) [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 78-85]
 • استاد شریف معمار، احمد چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 4-25]
 • اسدی، مولود ارائه روش پایش کیفیت عملکرد کادر درمانی، مبتنی بر رگرسیون تحلیل بقا [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 80-95]
 • اسلامی، امین تدوین نرم افزار محاسبات سازه ای شناورهای تندرو سبک کامپوزیتی بر اساس استاندارد [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 25-32]
 • اسماعیل پور، رضا بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 64-79]
 • اسماعیلی، حمید تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 33-48]
 • اسماعیلی، مهدی ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 72-77]
 • اشتریان اصفهانی، آیناز توسعه شاخص‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 60-74]
 • اشرف گنجویی، فریده تحلیل وضعیت و ارتباط اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی (مطالعه موردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 25-48]
 • اصغری زاده، عزت الله تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 45-53]
 • اصفهانی نیا، اکرم بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • افخمی اردکانی، مهدی بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان‌های تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • افروزیان اذر، علی مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • افسری، احسان تبیین شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به‌منظور افزایش کیفیت سازمانی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 84-92]
 • افضلی، علیرضا دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-115]
 • افکانه، صغری طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون فراگیران نظام آموزش و پرورش مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • اقبال، مریم مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 46-69]
 • الیاسی، مهدی عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 58-69]
 • الیاسی، مهدی شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 46-61]
 • الیاسی، مهدی ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 26-35]
 • امامقلی بابادی، منوچهر ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 102-110]
 • امانی، نیما مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشور ایران: وضعیت، موانع و تأثیر [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 6-18]
 • امانی، نیما ارزیابی ‌عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری مدیریت ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان،پیمانکاران و نیروهای کار در پروژه‌‍‌های ساختمانی: مطالعه‌ی موردی [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 8-22]
 • امانی، نیما نقش مدیریت پروژه بر بهبود روند ساخت و ساز درنوار ساحلی دریای خزر براساس استاندارد PMBOK [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 84-100]
 • امیری، علی ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • امیری، فرهاد الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 96-128]
 • امین طهماسبی، حمزه تحلیل معیارهای تاب‌آوری و پایداری زنجیره تأمین در صنعت داروسازی با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 40-48]
 • امین طهماسبی، حمزه معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • امین طهماسبی، حمزه پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-37]
 • امینی، پیمان رویکردی جامع‌گرایانه به مدیریت کیفیت بر عملکرد واحدهای تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 177-212]
 • انصاری، محمدعلی راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعه ی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 22-33]
 • انصاریان، مجتبی نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 46-51]
 • انصاریان، مجتبی نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 32-37]
 • اوحدی، فریدون ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 6-16]
 • اوحدی، فریدون ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]
 • ایازی، سید علی ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبه بندی حالت های شکست با استفاده از FMEA تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مورد مطالعه: یک شرکت تولید کننده چرخ دنده و گیربکس های صنعتی فعال در قم) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 19-30]
 • ایرائی، مجتبی مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 80-95]
 • ایرانزاده، سلیمان مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 18-29]
 • ایل بیگی، الناز سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 6-18]
 • ایل بیگی، الناز بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 6-15]

ب

 • بابائی فارسانی، میثم ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 32-45]
 • بابایی فارسانی، میثم بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر پایداری شرکت از طریق اثر میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: صنایع فولادی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-58]
 • بابایی فارسانی، میثم تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • باحجاب، مهسا شناسایی و رتبه بندی استانداردهای ارزیابی ریسک بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در مشاغل و حرفه‌ها با تکنیک FAHP (مطالعه موردی: بیمه ایران استان قزوین) [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 57-68]
 • بازیار، افشار بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • باشکوه، محمد نقش استفاده از رسانه‌ اجتماعی، ابعاد تعامل و کیفیت ارتباطات مشتری با برند (ویژند) در شرایط کرونایی در رابطه با هم آفرینی ارزش برند با تعدیل گری آسیب پذیری ادراک شده در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • باغبانی، محمد مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 18-29]
 • باغبانی، محمد عارضه‌یابی صنایع کوچک و متوسط با مدل 7S مکنزی(مطالعه‌ی موردی: صنایع شهرستان سقز) [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 50-58]
 • بافنده زنده، علیرضا طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • باقرزاده خواجه، مجید مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 18-29]
 • باقری، ابوالفضل معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]
 • باقری، سجاد الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های نفتی با بهره‌‎گیری از استاندارد PMBOK [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 41-52]
 • باقری، سجاد ارائه ی الگویی جهت انتخاب مناسب ترین تکنیک ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 27-35]
 • باقری، مهدی نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]
 • باقریان فر، مصطفی نقش رهبری راهبردی در نوآوری‌های دانشگاهی با میانجی‌گری ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ یاسوج) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 38-76]
 • باقری دهنوی، ملیحه ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی تأثیر مدیریت دانش مشارکتی بر یکپارچگی زنجیره ی تأمین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 98-109]
 • بحیرایی، مجتبی شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 6-29]
 • بحیرایی، مجتبی بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 65-86]
 • بحیرایی، مجتبی استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟ [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 60-67]
 • بحیرایی، مجتبی تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 40-55]
 • بحیرایی، مجتبی اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 45-59]
 • بحیرایی، مجتبی شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]
 • بحیرایی، مجتبی رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 55-78]
 • بحیرایی، مجتبی خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 6-17]
 • بحیرایی، مجتبی استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 1-22]
 • بحیرایی، مجتبی بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 6-13]
 • بحیرایی، مجتبی استانداردسازی سازمان، فرایند و محصول [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 18-23]
 • بحیرایی، مجتبی نقش استانداردها در نوآوری [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 6-16]
 • براتی، مسعود تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: محصول چرخ دستی خرید شرکت مهرآوه) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 65-80]
 • براتی، مسعود نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه بین مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-43]
 • برزی، علیرضا مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 91-99]
 • برگزیده، فرناز بکارگیری نظام مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز با نقش تعدیل گر مقررات محیطی (مطالعه موردی: صا ایران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 28-52]
 • بشارت‌لو، مرضیه ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 53-60]
 • بشارت‌لو، مرضیه‌ استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟ [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 60-67]
 • بشردوست، امید بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمان در کلاس جهانی با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی معادلات ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی چمران) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-38]
 • بلالک، یزدگرد طراحی مفهومی میدان تست سرجنگی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 50-61]
 • بلالک، یزدگرد تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 48-59]
 • بلوچی، حسین مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 46-69]
 • بهارلو، مهدی مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 4-13]
 • بهارلو، مهدی مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]
 • بهداد، مریم چارچوبی مفهومی جهت درک رابطه تعاملی میان مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 20-33]
 • بهروز، امیرحسام بکارگیری نظام مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز با نقش تعدیل گر مقررات محیطی (مطالعه موردی: صا ایران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 28-52]
 • بهشتی کیا، صفورا مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 46-55]
 • بهمنش، بهروز تدوین الگوی ساختاری اثر مولفه‌های مدیریت کیفیت جامع بر گردش شغلی و بررسی تأثیر نقش فرهنگ سازمانی بر آن (نمونه موردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 112-124]
 • بوشهری، علیرضا گونه‌شناسی الگوهای کسب قابلیت‌های فناورانه توسط شرکت‌های تازه‌وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 17-32]
 • بوشهری، علیرضا بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1 [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 32-39]
 • بیگی فیروزی، الله یار بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]

پ

 • پاک مرام، عسگر مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • پروانه، محمد معرفی مدل سیستم مدیریت انرژی با تاکید بر استاندارد ISO 50001 (مطالعه موردی: واحد پالایشگاه کارخانه مس) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 75-88]
 • پروانه، مسعود مطالعه تطبیقی استانداردهای بین‌المللی و ملی در هوش‌مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 129-169]
 • پسرکلو، سجاد بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • پناهیان، محمدمهدی کاهش رول شناور همزمان با استفاده از ژایرواستابلایزر و جابجایی جرم اکتیو در شناور 6 درجه آزادی بر پایه استاندارد ناتو [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 68-79]
 • پناهیان، محمدمهدی ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID جهت کنترل ژایرواستابلایزر و جسم جابجاشونده [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 34-44]
 • پورابولی، فاطمه اولویت بندی مؤلفه ‏های ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با تلفیق روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و کاردینال. [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 33-46]
 • پوراسد، جلیل استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • پورحسن، هادی نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 6-19]
 • پورحسن، هادی شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • پورحسینی، ابراهیم. طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 81-92]
 • پورشیخ آهندانی، طاهره بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 64-79]
 • پورمحمدی، کامران تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]
 • پوریان، احمد دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساخته‌شده، با استفاده از روش‌های آماری پس از اندازه‌گیری‌های مکرر با CMM آزمایشگاه‌های مختلف [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 12-19]
 • پوریان، احمد شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • پویا، علیرضا ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • پویا، مهدی نقش رهبری راهبردی در نوآوری‌های دانشگاهی با میانجی‌گری ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ یاسوج) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 38-76]
 • پویایی، ایمان بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران) [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 6-24]
 • پیروزفر، احمد اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 79-87]
 • پیرولی، احسان بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 80-101]
 • پیری، محسن ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 6-16]

ت

 • تاجیک بالایی، زهره تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • تقوا، محمد رضا مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • تقوا، محمدرضا روش شناسی سنجش سطح بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت دولتی فناور فعال در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 24-52]
 • تقوایی، ابوالقاسم ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]
 • تقوی رفسنجانی، احسان ارائه مدل بومی توسعه کیفیت استارت آپ در ورزش کشور مطابق با استانداردهای جهانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 107-125]
 • تقوی فرد، محمّدتقی رویکردی جهت مدیریت و ارتقاء بهره وری در شرکت های صنعتی (شرکت صنعتی آلکار ایران) [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 46-59]
 • تقی پور، آذین تدوین و اولویت بندی شاخص های مدل شایستگی در کارکنان نسل Z [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 170-195]
 • تقی زاده، ساسان تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • تقی زاده، قاسم تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 38-45]
 • تقی زاده، قاسم عوامل افزایش بهره وری، کارآیی و اثر بخشی در انجام پروژه های تحقیقاتی [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 60-65]
 • تمتاجی، مصطفی ارایه مدل استاندارد اخلاق حرفه‌ای در سیستم‌های اطلاعاتی (مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی) [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 25-31]
 • تمتاجی، مصطفی مفهوم‌پردازی و تبیین مؤلفه‌های استانداردسازی از منظر اسلام (در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 83-95]
 • تمتاجی، مصطفی استانداردسازی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت‏های کوچک دیجیتالی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 57-67]
 • تمتاجی، مصطفی مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترل های امنیتی سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 18-25]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 76-83]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی مدل هم‌پوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 34-44]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخه‌ی حیات نرم‌افزار [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 12-25]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه‌ی الگوی پیاده‏ سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در محیط رایانش ابری [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 24-37]
 • تمتاجی، مصطفی استانداردسازی رایانش ابری: تلاش‏ها، چالش‏ها و اولویت‏ها [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 46-63]
 • تمتاجی، مصطفی بررسی و تحلیل تغییرات استاندارد ISO/IEC 27001: 2013 و ارائه مدل انتقال [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 38-47]
 • تمتاجی، مصطفی ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 4-9]
 • تمتاجی، مصطفی اخلاق و استانداردسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمتاجی، مصطفی نیروهای پیشران استانداردسازی در سازمان‌های توسعه‌ی استاندارد [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 69-82]
 • تمتاجی، مصطفی مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • تمتاجی، مصطفی روش شناسی سنجش سطح بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت دولتی فناور فعال در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 24-52]
 • توکلی، غلامرضا خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 30-45]
 • توکلی، غلامرضا ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 10-27]

ث

 • ثابت، عباس تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری سبز (مورد مطالعه: بخش درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • ثابت مطلق، محمد ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبه بندی حالت های شکست با استفاده از FMEA تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مورد مطالعه: یک شرکت تولید کننده چرخ دنده و گیربکس های صنعتی فعال در قم) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 19-30]

ج

 • جعفر نژاد، احمد ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 68-87]
 • جعفری، اکبر بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم‌ مدیریت انرژی (ISO5001) در صنایع دفاعی [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • جعفری، روح‌الله شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 6-29]
 • جعفری، روح‌الله مدل استانداردسازیِ نوآوری: موردکاوی شرکت‌های فناوری‌محور [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 53-64]
 • جعفری، روح‌الله شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]
 • جعفری، روح‌الله شایستگی‌های ضروری کارمندان در زمینه استانداردسازی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 75-91]
 • جعفری، روح الله بررسی سازوکار استانداردسازی فناوری و نوآوری با استفاده از نظریه‌ی جامدسازی آلیاژ دوتایی زودگداز [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 60-78]
 • جعفری، کاترین معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]
 • جعفری ساروئی، پونه ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 6-17]
 • جعفری ندوشن، مسعود ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 110-131]
 • جلالی ساعی، امیر بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر مسیر توسعه پایدار سازمان (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 113-141]
 • جمشیدیان، محمد امین طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-41]
 • جنگ‌جو، زهرا مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 32-46]
 • جوادی نظام آباد، ابراهیم تحلیل وضعیت و ارتباط اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی (مطالعه موردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 25-48]
 • جوان آراسته، حسین. تأثیر استانداردهای حقوق بر مدیریت قراردادهای اداری [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 84-95]
 • جودکی، مریم شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران ) [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 38-65]

چ

 • چرسنج، علیرضا طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 17-32]
 • چشم براه، محسن مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 86-97]
 • چشم براه، محسن مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 46-55]
 • چگینی، مجید نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 47-63]

ح

 • حاج حسنی، الناز بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 6-13]
 • حاج میرزائی، حامد راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • حاجیان، مرتضی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه‌های اصفهان براساس مدل سرکوال [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 39-54]
 • حاجی انزهایی، زهرا تحلیل وضعیت و ارتباط اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی (مطالعه موردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 25-48]
 • حاجی رجبی، مژگان مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990 [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 6-14]
 • حاجی‌قاسمی، رضا بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایه‌های فکری در سازمان‌های فناوری‌محور [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 36-47]
 • حاجی قاسمی، حسن طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 62-73]
 • حاجی قاسمی، حسن مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 14-23]
 • حاجی قاسمی، رضا طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 62-73]
 • حاجی قاسمی، رضا مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 14-23]
 • حاجی ها، زهره مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • حامی، مهسا تحلیل معیارهای تاب‌آوری و پایداری زنجیره تأمین در صنعت داروسازی با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 40-48]
 • حبیب زاده، هدایت بررسی وارزیابی خطاهای انسانی درکنترل فرایند تولید سوخت جامد دریکی از صنایع با روش CREAM [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 72-81]
 • حسامی، سیدکریم استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائه ی الگوی جامع ارزشیابی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 50-56]
 • حسامی، سیدکریم مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]
 • حسامی رازلیقی، سیدکریم طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون فراگیران نظام آموزش و پرورش مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • حسن‌پور، حسینعلی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران ) [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 38-65]
 • حسن پور، اکبر ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-95]
 • حسن زاده، رضا بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • حسنوی، رضا بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایه‌های فکری در سازمان‌های فناوری‌محور [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 36-47]
 • حسنوی، رضا طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 74-83]
 • حسنوی، رضا الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 96-128]
 • حسنی درمیان، غلامرضا فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2) [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 18-27]
 • حسین پور، مهدی نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 14-19]
 • حسین پور، مهدی نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 14-19]
 • حسین پور، مهدی مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]
 • حسین زاده، مصطفی مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 18-25]
 • حسینی، منیره ارزیابی تأثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتری (موردکاوی شرکت ایران خودرو) [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 78-85]
 • حسینی دهشیری، سید جلال الدین مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 65-78]
 • حسینی دهشیری، سید جلال الدین ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبه بندی حالت های شکست با استفاده از FMEA تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مورد مطالعه: یک شرکت تولید کننده چرخ دنده و گیربکس های صنعتی فعال در قم) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 19-30]
 • حسینی مونس، سید احمد ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 20-33]
 • حسینی مونس، سید احمد ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]
 • حصیری، امید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]
 • حقانی، محمد رضا استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]
 • حقدوست، رضا مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]
 • حقیقت منفرد، جلال. تبیین شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به‌منظور افزایش کیفیت سازمانی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 84-92]
 • حکاک‌زاده، مینا طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 127-142]
 • حکاک زاده، مینا ارائه مدل بومی توسعه کیفیت استارت آپ در ورزش کشور مطابق با استانداردهای جهانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 107-125]
 • حکیمی، حسین ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 6-17]
 • حکیمی، علی سنجش اصول مسئوولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ISO 26000 (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 16-33]
 • حمیدیان، محسن بررسی کیفی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1399]
 • حنفی زاده، پیام راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • حیدری، سیده نگین تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 45-53]
 • حیدری، علی پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏ [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 88-112]

خ

 • خاتمی، بهزاد ارائه ی مدل استاندارد رقابتی فروش چندجانبه در مبحث زنجیره های تأمین در فروشگا ه های نظامی (نظریه بازی ها) [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 32-40]
 • خاشعی، وحید ارایه مدل استاندارد اخلاق حرفه‌ای در سیستم‌های اطلاعاتی (مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی) [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 25-31]
 • خاشعی، وحید مفهوم‌پردازی و تبیین مؤلفه‌های استانداردسازی از منظر اسلام (در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 83-95]
 • خاکپور، براتعلی اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 79-87]
 • خانشیر، سعید جعفری شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]
 • خانقلی، محسن شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]
 • خدائی میدانشاه، محمدمحسن بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 34-45]
 • خدائی میدانشاه، محمدمحسن ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 23-38]
 • خداداد کاشی، شعله بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرا [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 15-24]
 • خدادادی، داوود ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • خدایاری، علی اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 12-21]
 • خزائی، بابک ارزیابی کیفیت مدل های تجارت الکترونیک وب سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 34-52]
 • خسروی، فاطمه بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 65-86]
 • خسروی، فاطمه استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟ [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 60-67]
 • خسروی، فاطمه تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 40-55]
 • خسروی، فاطمه اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 45-59]
 • خسروی، فاطمه رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 55-78]
 • خطیرپاشا، کیومرث طراحی الگوی توسعه شایستگی تفکر راهبردی مدیران (مورد مطالعه: یک سازمان آموزشی پژوهشی دولتی) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 196-235]
 • خلجی، هما شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 6-17]
 • خلیلی، احمد تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]
 • خمسه، عباس ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 6-16]
 • خوارزمی، امیدعلی اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 79-87]

د

 • دادرس، علیرضا نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 26-31]
 • دادرس، علیرضا اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 30-37]
 • دارسی، احمد استانداردهای306 IDS – استانداردی برای یکپارچه سازی دادههای مبنا در واحدهای دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 8-21]
 • دانش فرد، کرم اله طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-41]
 • داودی، سید محمد رضا تجزیه‌و‌تحلیل توانمندی‌های مؤثر بر موفقیت قابلیت ارتجاعی زنجیره‌ی‌ تأمین با استفاده از رویکرد ترکیبی ISM و ANP (مطالعه‌ی موردی: شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 70-89]
 • داورپناه، سید هدایت اله سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 60-75]
 • داورپناه، سید هدایت اله نقش رهبری راهبردی در نوآوری‌های دانشگاهی با میانجی‌گری ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ یاسوج) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 38-76]
 • درزی، روح‌اله اخلاق و استانداردسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دری برنجگانی، رضا ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 102-110]
 • دشتی، هانیه طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 110-152]
 • دهقان، حسین شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 7-17]
 • دهقانی، محمد خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 30-45]
 • دهقانی، محمد مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]
 • دهقانی زاده، فهیمه ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 23-38]
 • دهقانی فارسانی، حسین ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 32-45]
 • دهقانی قهنویه، عادله نقش استفاده از رسانه‌ اجتماعی، ابعاد تعامل و کیفیت ارتباطات مشتری با برند (ویژند) در شرایط کرونایی در رابطه با هم آفرینی ارزش برند با تعدیل گری آسیب پذیری ادراک شده در صنعت گردشگری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • دوشابی، بهروز برآورد هزینه ی فعالیت های مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (مطالعه ی موردی یک سازمان خدماتی دولتی در ایران) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 68-84]

ذ

 • ذاکری، امیر تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • ذوالفقاری، فریبرز نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]
 • ذوالفقاری، مسیب بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1 [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 32-39]

ر

 • رئیسی، صدیق رتبه‌بندی عوامل ریسک پروژه‌های تحقیقاتی به کمک ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL فازی، مورد مطالعه: شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 48-57]
 • رازقی، محمد جمال ارائه‌ی مدل هم‌پوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی فناوری اطلاعات [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 34-44]
 • رازقی، محمد جمال استانداردسازی رایانش ابری: تلاش‏ها، چالش‏ها و اولویت‏ها [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 46-63]
 • رازقی، محمدجمال چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 87-102]
 • رازینی، روح الله دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-115]
 • راسخ، فرانک طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]
 • راسخ، فرانک طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 6-11]
 • ربانی، مسعود ارائه‌ی یک ساختار ناب/ شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با ‌رویکرد خبره‌محور تفسیری [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 26-38]
 • رجائی، محمد حسن ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • رجب پور، ابراهیم بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان‌های تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • رجب پور، ابراهیم تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 32-60]
 • رجب پور، ابراهیم پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏ [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 88-112]
 • رجبی، زهره شناسایی و بررسی راهبردهای توسعه پایدار شهری با تاکید بر مدیریت بحران‌های محیط زیست (مورد مطالعه شهر نجف‌آباد) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 80-93]
 • رجبی، عارف آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-84]
 • رجبی پور میبدی، علیرضا معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد) [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 23-34]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در مدیریت استعداد پژوهشگاه فضایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 102-131]
 • رحمانی، محمد شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 6-17]
 • رحمانی یوشانلوئی، کمال الدین طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • رحمتی، حسین تأثیر مسئولیت اجتماعی و جهت‌گیری زیست‌محیطی بر عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی جهت‌گیری بازاریابی سبز (مطالعه موردی: شرکت زر ماکارون) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]
 • رحیمی، جمال مروری بر آزمون‌های تعیین حساسیت در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانومقیاس [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 18-30]
 • رحیمی، حمید ارائه یک چهارچوب مفهومی جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت و توانمندی‌های هر منطقه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-87]
 • رحیمیان اصل، محمد مهدی بهبود عملکرد صنایع دارویی و لوازم پزشکی در اثر یکپارچگی زنجیره‌تأمین؛ بررسی نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-79]
 • رحیمی فراهانی، فریدون ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 48-65]
 • رحیمی‌کیا، امین طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 81-92]
 • رستگاری، رامبد کاهش رول شناور همزمان با استفاده از ژایرواستابلایزر و جابجایی جرم اکتیو در شناور 6 درجه آزادی بر پایه استاندارد ناتو [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 68-79]
 • رستگاری، رامبد ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID جهت کنترل ژایرواستابلایزر و جسم جابجاشونده [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 34-44]
 • رستم خانی، رامین بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]
 • رستمی جاز، حمید ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر بعد اجتماعی و ارتباط آن با پایداری شرکت‌ها [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 122-158]
 • رسول پور روشن، باقر ارائه یک الگوریتم ترکیبی از تجزیه وتحلیل نقاط شکست فازی و تکنیک مجموع وزین رده ای به منظور شناسایی و اولویت بندی مخاطرات پروژه (مطالعه موردی: یک پروژه گاز رسانی) [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 56-67]
 • رشیدی، محمدمهدی طراحی مدل مدیریت اجرایی تأمین مالی از طریق مشارکت جمعی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 89-103]
 • رشیدی، محمود طراحی مدل مدیریت اجرایی تأمین مالی از طریق مشارکت جمعی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 89-103]
 • رشیدی، مهدی بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 72-80]
 • رضائی نور، جلال ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی تأثیر مدیریت دانش مشارکتی بر یکپارچگی زنجیره ی تأمین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 98-109]
 • رضایی، پوریا تاثیر معیارهای توانمندساز مدل ملی کیفیت بر عملکرد سازمان‌ها. مطالعه موردی: سازمانهای شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت ایران [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 69-80]
 • رضایی، طاهره بررسی و تحلیل تغییرات استاندارد ISO/IEC 27001: 2013 و ارائه مدل انتقال [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 38-47]
 • رضایی، نادر مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • رضایی دولت آبادی، حسین روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 41-55]
 • رضایی سنگتابی، محمد تدوین نرم افزار محاسبات سازه ای شناورهای تندرو سبک کامپوزیتی بر اساس استاندارد [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 25-32]
 • رضایی وندچالی، هادی مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 86-97]
 • رکنی، محمد طرح ریزی مدیریت زنجیره تامین درفرآیندتضمین کیفیت محصولات [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 66-71]
 • رمضان، مجید ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-95]
 • رمضان زاده، محمد مهدی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 159-189]
 • رمضانی، رقیه الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]
 • رمضانیان، محمدرحیم بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 64-79]
 • رمضانیان، محمدرحیم بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر مسیر توسعه پایدار سازمان (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 113-141]
 • رنجبر، محمودرضا ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 16-24]
 • رنجبر، مختار تأثیرکیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاری شمال) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 80-109]
 • رنجبر فرد، مینا مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 32-46]
 • رهبر، ناصر شناسائی و ارزیابی بلوغ یک طرح سامانه‌ی عملیاتی از طریق معرفی شاخص نظام‌مند سطوح آمادگی سیستمی (SRL) [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 24-31]
 • روشن، سیدعلیقلی ایزورات 30401: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • روشن ضمیر، سعید ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]

ز

 • زارع احمدآبادی، حبیب ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 23-38]
 • زارع احمدآبادی، حبیب ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 110-131]
 • زارع پور، جواد بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 80-101]
 • زارعی، علی تحلیل وضعیت و ارتباط اصول مدیریت ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی برنامه‌های منتخب اهداف کیفی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و مهارتی (مطالعه موردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران) [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 25-48]
 • زارعی، قاسم برازش مدل ساختاری ترجیح مصرف‌کننده برند گوشی‌های هوشمند از طریق مولفه‌های ظاهری محصول با میانجی‌گری شخصیت برند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-87]
 • زاهدی، محمدرضا ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 6-17]
 • زاهدی، محمدرضا چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 4-25]
 • زمانی، مجید شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 62-75]
 • زمانی مزده، مهدی تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]
 • زمانی مزده، مهدی مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]
 • زمانی مزده، مهدی الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 28-40]
 • زندآور، احمدرضا شناسایی و بررسی راهبردهای توسعه پایدار شهری با تاکید بر مدیریت بحران‌های محیط زیست (مورد مطالعه شهر نجف‌آباد) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 80-93]

س

 • ساعدی باسمنج، علیرضا عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 58-69]
 • ساعدی باسمنج، علیرضا عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]
 • سالارزهی، حبیب اله ایزورات 30401: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • سالمی نجف آبادی، محمدرضا استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]
 • سالمی نجف آبادی، محمدرضا استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 54-80]
 • سبحانی، عبدالرضا شناسایی و مدلسازی فعالیت‌های مشترک در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترک جدید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 24-53]
 • سبزه پرور، مجید ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]
 • سپهوند، رضا بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان) [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 64-77]
 • سحرخوان، عباس استانداردهای306 IDS – استانداردی برای یکپارچه سازی دادههای مبنا در واحدهای دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 8-21]
 • سحرخوان، عباس نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناس هگذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 34-45]
 • سحرخوان، عباس نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 38-47]
 • سرآبادانی، ابوالقاسم استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 142-168]
 • سرافراز، علی رضا تعیین عمر اقتصادی تجهیزات با رویکرد هزینه چرخه عمر (LCC) (مطالعه موردی: کوره ذوب آلومینیوم) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 160-185]
 • سرافراز، علی رضا شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 186-201]
 • سرچمی، داوود طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 110-152]
 • سعادتی‌نژاد، سید فضل‌الله تجزیه‌و‌تحلیل توانمندی‌های مؤثر بر موفقیت قابلیت ارتجاعی زنجیره‌ی‌ تأمین با استفاده از رویکرد ترکیبی ISM و ANP (مطالعه‌ی موردی: شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان) [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 70-89]
 • سعیدنژاد، مرتضی شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 46-61]
 • سعیدی صابر، احسان. تأثیر استانداردهای حقوق بر مدیریت قراردادهای اداری [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 84-95]
 • سلطان پور، علی تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • سلیمانی‌پور، احمد بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 72-80]
 • سلیمی، محمد رضا الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 28-40]
 • سهرابی، روح الله شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 6-17]
 • سهرابی، طهمورث تبیین شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به‌منظور افزایش کیفیت سازمانی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 84-92]
 • سهیلی نیک، مهنوش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 32-60]
 • سوری، احسان دستیابی به مقادیر مرجع گیج ساخته‌شده، با استفاده از روش‌های آماری پس از اندازه‌گیری‌های مکرر با CMM آزمایشگاه‌های مختلف [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 12-19]
 • سوری، زهرا تأثیر تولید سبز بر تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با نقش میانجی کیفیت درک‌شده (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-37]
 • سیادت، سید علی نقش رهبری راهبردی در نوآوری‌های دانشگاهی با میانجی‌گری ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ یاسوج) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 38-76]
 • سیمه ساز، حمیدرضا کیفیت داده‌ها پیش‌نیاز مدیریت منابع سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 53-62]

ش

 • شائمی برزوکی، علی ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 125-146]
 • شاه حیدری، سعیدرضا بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 68-79]
 • شاوران، سید حمید رضا سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 60-75]
 • شایگانی مدد، مهدی نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 47-63]
 • شریفی، اصغر طراحی الگوی ارتقای کیفیت روحیه تعاون فراگیران نظام آموزش و پرورش مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • شریفی زمانی، مهدی بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]
 • شریفی نیکنفس، مهرداد تاثیر معیارهای توانمندساز مدل ملی کیفیت بر عملکرد سازمان‌ها. مطالعه موردی: سازمانهای شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت ایران [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 69-80]
 • شعاع حسنی، احمدرضا ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]
 • شعبانی، وحید مروری بر آزمون‌های تعیین حساسیت در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانومقیاس [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 18-30]
 • شعبانی، وحید مروری بر روش‌های تعیین عمر در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانوسایز [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 56-74]
 • شعبانی، وحید مروری بر روش‌های استاندارد ترکش‌گیری گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه‌ [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 79-91]
 • شعبانی، وحید مروری بر فاکتورهای استانداردسازی در فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 76-89]
 • شفقت، ابوطالب مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 36-39]
 • شفقی، سیروس شناسایی و بررسی راهبردهای توسعه پایدار شهری با تاکید بر مدیریت بحران‌های محیط زیست (مورد مطالعه شهر نجف‌آباد) [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 80-93]
 • شفیعی، امین پژوهش تطبیقی مدل‌های ارزیابی پروژه‌های فضایی (مطالعه موردی: ناسا، سازمان فضایی اروپا و روسیه) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 132-176]
 • شفیعی، ساناز بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات دارای برچسب انرژی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 39-70]
 • شکرچی زاده، احمدرضا بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرچی زاده، احمدرضا بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 90-109]
 • شهبازی، سامره تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت‌ها: با تأکید بر نقش قابلیت‌های پویا و سرمایه اجتماعی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 35-46]
 • شهبازی، صادق ارایه فرایند کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 75-87]
 • شهریاری، بهروز ارایه فرایند کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 75-87]
 • شهلائی، ناصر بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]

ص

 • صائب نیا، سمیه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • صادق عمل نیک، محسن مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی-تصادفی برای مسئله انتخاب تأمین کننده [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 96-101]
 • صادقی، تورج شناسایی مهم‌ترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان خدماتی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 58-71]
 • صادقی، محمد ابراهیم تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • صادقی مقدم، محمدرضا مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 65-78]
 • صالحی، آرش عارضه‌یابی صنایع کوچک و متوسط با مدل 7S مکنزی(مطالعه‌ی موردی: صنایع شهرستان سقز) [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 50-58]
 • صبحیه، محمد حسین درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]
 • صبوری مطلق، محمد طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 81-92]
 • صدرا ابرقویی، ناصر طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 110-152]
 • صدری خواه، امیررضا استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 142-168]
 • صدیقی، یوسف ارزیابی کیفیت مدل های تجارت الکترونیک وب سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 34-52]
 • صفاریان همدانی، سعید طراحی الگوی توسعه شایستگی تفکر راهبردی مدیران (مورد مطالعه: یک سازمان آموزشی پژوهشی دولتی) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 196-235]
 • صفاری دربرزی، علی ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 110-131]
 • صفاری دربرزی، علی طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 110-152]
 • صفایی، ناصر تاثیر معیارهای توانمندساز مدل ملی کیفیت بر عملکرد سازمان‌ها. مطالعه موردی: سازمانهای شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت ایران [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 69-80]
 • صفایی شکیب، علی ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 1-15]
 • صفردوست مرکیه، عاطیه تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 36-49]
 • صفرزاده، کیوان مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشور ایران: وضعیت، موانع و تأثیر [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 6-18]
 • صفوانی، احسان پیش بینی فروش نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش داده کاوی و رگرسیون چندگانه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-185]
 • صمدیان، مسعود شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 61-74]
 • صمیمی، مهدی طبقه‌بندی شایستگی‌های کلیدی کارکنان تیم‌های توسعه محصول مبتنی بر مرور ادبیات [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 38-55]
 • صنعتی زاده، ستاره ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 125-146]
 • صوری، محمد طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 74-83]
 • صیفوری طغرالجردی، بتول فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2) [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 18-27]

ض

 • ضیائیان، مهران نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه بین مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-43]
 • ضیائیان، مهران طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 101-125]
 • ضیائیان، میلاد طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 101-125]

ط

 • طاهری، مجتبی سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 60-75]
 • طبائیان، سیّد کمال هوشمندی فناوری، یادگیری و عملکرد فناورانه؛ مطالعه موردی یک سازمان صنعتی دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 56-71]
 • طباطبائیان، سید حبیب الله راهبردهای توسعه و ارتقای کیفیت صنعت محتوای دیجیتال در ایران [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • طباطبایی، سید غلامحسن مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • طلایی، حمیدرضا نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه بین مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-43]
 • طهماسبی، سیامک گونه‌شناسی الگوهای کسب قابلیت‌های فناورانه توسط شرکت‌های تازه‌وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 17-32]
 • طهماسبی، سیامک واکاوی مفهوم قابلیت‌های فناورانه [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 31-44]
 • طیبی رهنی، علی رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 28-63]

ع

 • عابدینی، محسن طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 74-83]
 • عارف نژاد، محسن بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان) [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 64-77]
 • عباسی، احمد تأثیرکیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاری شمال) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 80-109]
 • عباسی، مرتضی مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 80-95]
 • عباسی، مرتضی چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 4-25]
 • عباسی، مریم بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 40-47]
 • عباسی، مریم ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 72-77]
 • عباسی رائی، علی نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 4-19]
 • عباس یوسفی، فریور ارزیابی ‌عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری مدیریت ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان،پیمانکاران و نیروهای کار در پروژه‌‍‌های ساختمانی: مطالعه‌ی موردی [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 8-22]
 • عبدالحمید، مهدی تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]
 • عبداله‌زاده، سهراب استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]
 • عبداله‌زاده، سهراب استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 54-80]
 • عبدلی، محمدرضا بررسی کیفی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1399]
 • عبدو، رضا ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 32-45]
 • عبدو، رضا پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]
 • عبدی، اصغر بررسی میزان آشنایی و به ‏کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه‏ های دانشی مدیریت پروژه در پروژه ‏های فاوایی سازمان [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 20-33]
 • عبدی، فرشید رتبه‌بندی عوامل ریسک پروژه‌های تحقیقاتی به کمک ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL فازی، مورد مطالعه: شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 48-57]
 • عبیات، جلیل بررسی اثر استفاده از استاندارد‌‌های طراحی روی کیفیت طراحی محصولات [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 26-36]
 • عرب، علیرضا مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001 [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 65-78]
 • عرب، علیرضا تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 45-53]
 • عربلو، حمید پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 22-33]
 • عرب مارکده، فرشاد چالش‌های کنترلی و امنیت فیزیکی در مراکز داده استاندارد [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 87-102]
 • عزیزی، امیر توسعه شاخص‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 60-74]
 • عزیزی، مهدی رابطه اتوماسیون مدیریت فرایندها با افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (مورد مطالعه: یک گروه صنعتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 28-63]
 • عزیزی بندرآبادی، مسلم ارائه یک چهارچوب مفهومی جدید برای ارزیابی ایمنی ریلی مناطق راه‌آهن با تأکید بر ظرفیت و توانمندی‌های هر منطقه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-87]
 • عزیزی فارسانی، حامد بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر پایداری شرکت از طریق اثر میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: صنایع فولادی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 37-58]
 • عسگرنژاد نوری، باقر بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شکایت‏‌آمیز مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • عسگری، محمدرضا اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 30-37]
 • عسگریان، زهرا برازش مدل ساختاری ترجیح مصرف‌کننده برند گوشی‌های هوشمند از طریق مولفه‌های ظاهری محصول با میانجی‌گری شخصیت برند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-87]
 • عسگری جمکرانی، حسن ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 34-44]
 • عسگری ورتونی، عباسعلی بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات دارای برچسب انرژی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 39-70]
 • عضدی دیلمی، بهشاد معیارهای انتخاب متحد راهبردی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 42-53]
 • عطاپور، مریم تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در مدیریت استعداد پژوهشگاه فضایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 102-131]
 • عطریان، نرگس استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]
 • عظیمی، حسین سنجش رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از کیفیت خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با استفاده از مدل پاراسورامان [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 33-42]
 • عقلائی، اصغر بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 30-40]
 • عقلائی، اصغر ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 68-87]
 • عقلائی، اصغر درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]
 • عقلائی، اصغر بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 40-47]
 • علیخانی، رضا مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی-تصادفی برای مسئله انتخاب تأمین کننده [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 96-101]
 • علی رضایی، ابوتراب مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 91-99]
 • علیزاده، حسن شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 61-74]
 • علیزاده، داوود مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]
 • علیزاده، هادی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 20-33]
 • علیزاده، هادی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]
 • علی نیکنام، امید پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 22-33]
 • عماری، حسین ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 93-105]
 • عمید، حسام تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 77-101]

غ

 • غضنفری، محمدجواد ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 34-44]
 • غفوریان شاگردی، امیر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]
 • غفوریان شاگردی، محمد سجاد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 83-106]
 • غلامرضائی، داود شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 61-74]
 • غلامی، سودابه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 6-25]
 • غیاثوند، محرم ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 53-60]
 • غیاثوند، محرم طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]
 • غیاثوند، محرم طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 6-11]
 • غیاثوند، محرم ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 4-9]

ف

 • فارسیجانی، حسن بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمان در کلاس جهانی با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی معادلات ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی چمران) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 1-38]
 • فاضلپور، فریور معرفی مدل سیستم مدیریت انرژی با تاکید بر استاندارد ISO 50001 (مطالعه موردی: واحد پالایشگاه کارخانه مس) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 75-88]
 • فتح اللهی چالشتری، سهیلا تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • فتحی، محمد رضا بکارگیری نظام مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز با نقش تعدیل گر مقررات محیطی (مطالعه موردی: صا ایران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 28-52]
 • فتحی هفشجانی، کیامرث مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 91-99]
 • فخیمی آذر، سیروس ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 93-105]
 • فخیمی آذر، سیروس طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 95-121]
 • فرامرزپور، بهروز نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 6-19]
 • فراهانی، طیبه تأثیر مسئولیت اجتماعی و جهت‌گیری زیست‌محیطی بر عملکرد بازاریابی با توجه به نقش میانجی جهت‌گیری بازاریابی سبز (مطالعه موردی: شرکت زر ماکارون) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]
 • فرتوک زاده، حمیدرضا گونه‌شناسی الگوهای کسب قابلیت‌های فناورانه توسط شرکت‌های تازه‌وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 17-32]
 • فرتوک زاده، حمیدرضا شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 7-17]
 • فرجی، رحمان مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015 [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 45-55]
 • فرحی، سید مهدی نظام مدیریت فناوری بستری برای استمرار و توسعه‌ی مدیریت کیفیت جامع‌ (مطالعه‌ی موردی شرکت صنام) [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 20-33]
 • فرهادی، فرهاد تحلیل نقش میانجی استراتژی رقابتی در فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی شهرک صنعتی شهرکرد) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • فرهمند، آمنه توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]
 • فرهی، سید مهدی تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 46-55]
 • فروزان، مجید بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات دارای برچسب انرژی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 39-70]
 • فروزنده، محمد مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 37-49]
 • فروزنده، محمد مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 48-65]
 • فکورثقیه، امیرمحمد ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • فلاح، زهره طرح‌ریزی فرایند تأیید صلاحیت پروازی نظامی مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 4-11]
 • فلاح، زین العابدین بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • فهیم، جواد استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]
 • فهیم، جواد بررسی موانع تأثیرگذار در پیاده‌سازی سیستم‌ مدیریت انرژی (ISO5001) در صنایع دفاعی [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • فهیم، جواد استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 54-80]
 • فهیم، جواد استانداردسازی راهبردی کلیدی در حمایت از فناوری‌های نوظهور در صنایع دفاعی [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • فیاضی، مهری ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی تأثیر مدیریت دانش مشارکتی بر یکپارچگی زنجیره ی تأمین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 98-109]
 • فیضی، کامران مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 88-117]
 • فیلی، اردلان ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • فیلی، اردلان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری سبز (مورد مطالعه: بخش درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]

ق

 • قاسمی، مصطفی بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • قاسمیان صاحبی، ایمن اولویت‌بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 60-69]
 • قاسمیان صاحبی، ایمن تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 45-53]
 • قاسمی همدانی، ایمان برازش مدل ساختاری ترجیح مصرف‌کننده برند گوشی‌های هوشمند از طریق مولفه‌های ظاهری محصول با میانجی‌گری شخصیت برند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 53-87]
 • قاضی نوری، سید سپهر استانداردسازی فرایندهای گمرک کشور به کمک مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 142-168]
 • قربانزاده، امیر بررسی کیفی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 2، 1399]
 • قربانی، داریوش بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • قربانی، سعید بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت و موفقیت تیم های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 120-141]
 • قسیم، بابک هوشمندی فناوری، یادگیری و عملکرد فناورانه؛ مطالعه موردی یک سازمان صنعتی دفاعی [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 56-71]
 • قلندری، همت مراد مروری بر انواع سیستم های کدگذاری اقلام و کاربردهای آن ها [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 6-21]
 • قلندری، همت مراد نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 4-19]
 • قلندری، همت مراد نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناس هگذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 34-45]
 • قلندری، همت مراد نقش کدگذاری کالاها در بهبود مدیریت موجودی ها "مروری بر سامانه شناسه‌گذاری اقلام و محصولات دفاعی" [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 38-47]
 • قنادیان، مهدی مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬ [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 37-49]
 • قنبری، وحید ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 1-15]
 • قندهاری، مهسا الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]
 • قهرمانی بوزندانی، محسن بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 52-57]
 • قهرمانی بوزندانی، محسن بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 48-53]
 • قهرمانی نهر، جاوید تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • قوچانی خراسانی، محمد مهدی شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 7-17]
 • قوچانی خراسانی، محمد مهدی طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 38-47]
 • قیدر خلجانی، جعفر مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 18-25]
 • قیدر خلجانی، جعفر طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 62-73]
 • قیدرخلجانی، جعفر طبقه‌بندی شایستگی‌های کلیدی کارکنان تیم‌های توسعه محصول مبتنی بر مرور ادبیات [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 38-55]
 • قیدرخلجانی، جعفر ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 34-44]
 • قیدرخلجانی، جعفر مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 14-23]
 • قیدرخلجانی، جعفر اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 12-21]

ک

 • کاشی، محمد شناسایی مهم‌ترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان خدماتی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 58-71]
 • کاظمی، سید جواد موسی طرح ریزی مدیریت زنجیره تامین درفرآیندتضمین کیفیت محصولات [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 66-71]
 • کاظمی، سید عباس پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]
 • کاظمی، سید محمدمهدی سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 6-18]
 • کاظمی، سید محمدمهدی بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 6-15]
 • کاظمی، مصطفی ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-125]
 • کاوه، داود شناسایی مهم‌ترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان خدماتی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 58-71]
 • کرباسیان، مهدی ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]
 • کرباسیان، مهدی الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 78-105]
 • کرباسیان، مهدی شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 186-201]
 • کریم زاده ثانی، محسن استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیست محیطی؛ نقش میانجی سیستم‌های کنترل پایداری [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 49-59]
 • کریمی، رسول ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 68-87]
 • کریمی، رسول درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 66-77]
 • کریمی، رسول بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 40-47]
 • کریمی، رسول ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 72-77]
 • کریمی فرد، مجید شناسایی و مدلسازی فعالیت‌های مشترک در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترک جدید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 24-53]
 • کریمی قهرودی، محمدرضا بررسی میزان آشنایی و به ‏کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه‏ های دانشی مدیریت پروژه در پروژه ‏های فاوایی سازمان [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 20-33]
 • کریمی قهرودی، محمدرضا ارائه مدل جامع کاربردی تدوین استانداردهای واژگان با رویکرد ‏تحلیل هم‏واژگانی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 141-163]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسن مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 48-63]
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 6-17]
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین تعیین مدل ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صنایع دارای فرآیندهای پیچیده و راهکارهای پیاده سازی اثر بخش آن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-38]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 52-57]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 58-69]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 10-27]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 48-53]
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]
 • کمالی، امین کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID) [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 66-76]
 • کوشکی، سحر تدوین و اولویت بندی شاخص های مدل شایستگی در کارکنان نسل Z [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 170-195]
 • کیا، علی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 20-33]
 • کیا، علی ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 20-31]

گ

 • گلبو، پویا شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 186-201]
 • گل‌محمدی، عماد رابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌های بیمه شهر ایلام باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 70-82]
 • گل محمدی، سهراب بررسی ارتباط میان ارزیابی کیفی مصرف‌کننده از محصول، اعتماد و تمایل به خرید مجدد در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: دانشجویان شهر همدان) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 116-159]
 • گل محمدی، عماد تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت‌ها: با تأکید بر نقش قابلیت‌های پویا و سرمایه اجتماعی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 35-46]
 • گنجی، مهرانگیز ارائه مدل مدیریت عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش به کمک EFQM و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی در شرکت هپکو) [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • گوارشکی، محمد حسین کریمی ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 48-65]
 • گودرزی، محمدحسین مروری بر انواع سیستم های کدگذاری اقلام و کاربردهای آن ها [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 6-21]
 • گودرزی، محمدرضا ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 76-83]
 • گودرزی، محمدرضا ارائه‌ی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخه‌ی حیات نرم‌افزار [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 12-25]

ل

 • لطفی، محمدرضا الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های نفتی با بهره‌‎گیری از استاندارد PMBOK [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 41-52]
 • لطفی، محمدرضا ارائه ی الگویی جهت انتخاب مناسب ترین تکنیک ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 27-35]

م

 • مالکی‌ نژاد، پوریا بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 34-45]
 • مالکی‌ نژاد، پوریا طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 101-125]
 • مالکی‌ نژاد، پوریا بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت کیفیت جامع در صنعت محصولات کنجدی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 132-152]
 • مجدی، علی اکبر فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2) [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 18-27]
 • مجید، مهدی شناسایی و بررسی مفاهیم قابلیت اطمینان انسان و تأثیر در بهره‌وری سازمان [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 186-201]
 • محجوب، عباس کیفیت داده‌ها پیش‌نیاز مدیریت منابع سازمان [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 53-62]
 • محسنی، عبدالرضا بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 94-116]
 • محمدروضه‌سرا، ‌مریم بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 65-86]
 • محمدروضه‌سرا، مریم ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 53-60]
 • محمدروضه‌سرا، مریم شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 6-29]
 • محمدروضه‌سرا، مریم استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟ [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 60-67]
 • محمدروضه‌سرا، مریم تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 40-55]
 • محمدروضه‌سرا، مریم اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 45-59]
 • محمدروضه‌سرا، مریم شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 6-26]
 • محمدروضه‌سرا، مریم تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان) [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 36-49]
 • محمدروضه‌سرا، مریم خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 6-17]
 • محمدروضه‌سرا، مریم استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 1-22]
 • محمدروضه‌سرا، مریم نقش استانداردها در نوآوری [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 6-16]
 • محمدروضه سرا، مریم بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 6-13]
 • محمدروضه سرا، مریم ارائه ی مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری و محصول [دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، 1393، صفحه 24-37]
 • محمد سیروس، کاوه توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 5، پاییز، 1394، صفحه 41-52]
 • محمدی، احمد تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]
 • محمدی، اسد ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 26-35]
 • محمدی، حامد سنجش اصول مسئوولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ISO 26000 (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 16-33]
 • محمدی، حامد چالش های استقرار الگوی تعالی سازمانی (EFQM) به عنوان یک چارچوب بهبود عملکرد در نظام اداری ایران [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 48-64]
 • محمدی، حامد سنجش میزان آمادگی شرکت‌های دولتی در پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 54-64]
 • محمدی، حامد ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 16-24]
 • محمدی، حامد مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990 [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 6-14]
 • محمدی، حامد بازخوانی فلسفه TQM در سازمان‌های دولتی [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 47-57]
 • محمدی، حامد آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-84]
 • محمدی، حامد طراحی و تبیین الگوی مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت گاز استان مازندران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 126-163]
 • محمدی، نوید ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 16-24]
 • محمدی باجگیران، احسان مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 46-69]
 • محمدی بالانی، عبدالکریم بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز) [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 61-74]
 • محمود آبادی، علیرضا ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 72-77]
 • محمودزاده، ابراهیم مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 26-41]
 • محمودزاده، امیر ارزیابی کیفیت مدل های تجارت الکترونیک وب سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 34-52]
 • محمودزاده، امیر ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات [دوره 7، بهار، 1396، صفحه 102-110]
 • محمودی میمند، محمد مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها [دوره 3، بهار، 1392، صفحه 20-37]
 • مختارزاده، نیما بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران [دوره 6، بهار، 1395، صفحه 30-40]
 • مداحیان امیری، عالمه بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • مدنیان، سیدمحمد بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدنیان، سیدمحمد بررسی و واکاوی مفاهیم و ابعاد مدیریت کیفیت خدمات [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 90-109]
 • مرادنژادی، مسعود تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 8، تابستان، 1397، صفحه 33-48]
 • مرتجی، سید طه حسین نظام واحد مستندسازی طراحی: از ایده تا عمل [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 6-19]
 • مرتجی، سیدطه حسین ارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 6-17]
 • مریم، محمدروضه‌سرا رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 55-78]
 • مسعودی، احسان روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 41-55]
 • مظاهری، محمود طرح‌ریزی فرایند رده‌بندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 6-11]
 • مظفری، محمدمهدی شناسایی و رتبه بندی استانداردهای ارزیابی ریسک بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در مشاغل و حرفه‌ها با تکنیک FAHP (مطالعه موردی: بیمه ایران استان قزوین) [دوره 8، زمستان، 1397، صفحه 57-68]
 • مظفری، محمدمهدی چارچوبی مفهومی جهت درک رابطه تعاملی میان مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 20-33]
 • مظفری، محمدمهدی تأثیر تولید سبز بر تمایل به بازخرید مصرف‌کننده با نقش میانجی کیفیت درک‌شده (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 1-37]
 • مظفری مهر، محمدسعید مدلسازی ارزیابی الزامات فنی سازه‌های سبز با رویکرد تحلیل شبکه و گسترش کیفیت فازی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 42-67]
 • معدن کار، رزیتا تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد) [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 23-34]
 • معزی، سیدعلی دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-115]
 • معصومی، رحیم مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 4-13]
 • معصومی، رحیم ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 48-65]
 • معصومی، رحیم مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]
 • معصومی، سیّد سینا معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • معصومی، سیّد سینا پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-37]
 • ملایی، امیرحمزه بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان‌های تحقیق و توسعه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • ملکی، علی مروری بر آزمون‌های تعیین حساسیت در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانومقیاس [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 18-30]
 • ملکی، علی مروری بر روش‌های تعیین عمر در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانوسایز [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 56-74]
 • ملکی، محمد حسن بهبود عملکرد صنایع دارویی و لوازم پزشکی در اثر یکپارچگی زنجیره‌تأمین؛ بررسی نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 53-79]
 • منزوی بزرگی، جواد نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 46-51]
 • منزوی بزرگی، جواد ضرورت و جایگاه استاندارد سازی در پدافند غیرعامل در بستر قوانین و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 4-13]
 • منزوی بزرگی، جواد نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 32-37]
 • منصوریان، علیرضا مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 36-39]
 • منطقی، علی فرآیند سه مرحله ای ظهور بنگاه های چند ملیتی در چین و استفاده از این تجارب برای بنگاه های ایرانی [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 28-37]
 • منطقی، منوچهر فرآیند سه مرحله ای ظهور بنگاه های چند ملیتی در چین و استفاده از این تجارب برای بنگاه های ایرانی [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 28-37]
 • منوچهری‌نژاد، محسن ارائه مدل بومی توسعه کیفیت استارت آپ در ورزش کشور مطابق با استانداردهای جهانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 107-125]
 • منوچهری نژاد، محسن طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 127-142]
 • منیری ابیانه، علیرضا ارایه متدولوژیSUP بر اساس استاندارد ISO 27001و متدولوژی RUP در جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان هوافضا [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 26-35]
 • مهدوی، ایرج بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • مهدوی، رضا ارزش در برابر ریسک [دوره 2، تابستان، 1391، صفحه 66-73]
 • مهدوی‌نیا، سیدمحمد بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 72-80]
 • مهدی، الیاسی عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 34-45]
 • مهدیخانی، مهری استانداردسازی و سفارشی‌سازی خدمات بر ارزش ویژه برند: نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 28-62]
 • مهرمنش، حسن بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 68-79]
 • موسوی، سید سیامک ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 93-105]
 • موسوی، سید قاسم ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر [دوره 2، پاییز، 1391، صفحه 10-27]
 • موسوی، سیده آناهیتا رتبه‌بندی عوامل ریسک پروژه‌های تحقیقاتی به کمک ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL فازی، مورد مطالعه: شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا [دوره 4، زمستان، 1393، صفحه 48-57]
 • موسوی، مریم‌السادات ارزیابی اثر همزمان واسطه‌گر و تعدیل‌کننده در رابطه بین مادی‌گرایی و خرید اجباری [دوره 9، زمستان، 1398، صفحه 93-105]
 • موسوی راد، سید حامد تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • میرباقری، سید محسن تحلیلی بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری [دوره 9، پاییز، 1398، صفحه 6-22]
 • میرباقری، سید محسن حقوق دارایی فکری اساسی و مشارکت مخترعان در استانداردسازی [دوره 8، پاییز، 1397، صفحه 77-95]
 • میرباقری، سید محسن پژوهش تطبیقی مدل‌های ارزیابی پروژه‌های فضایی (مطالعه موردی: ناسا، سازمان فضایی اروپا و روسیه) [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 132-176]
 • میرباقری، سید محسن مطالعه تطبیقی استانداردهای بین‌المللی و ملی در هوش‌مصنوعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 129-169]
 • میرداروطن، وحید شناسایی، معرفی و بررسی روش های تحقق یکای مول با تکیه بر روش سیلیسیم [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • میرزاوندی، علی استانداردسازی راهبردی کلیدی در حمایت از فناوری‌های نوظهور در صنایع دفاعی [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • میرزایی ازندریانی، حسین بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-41]
 • میرغفوری، سیدحبیب الله ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 110-131]
 • میکاییلی، فتاح استانداردسازی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در مدل توسعه شرکت‏های کوچک دیجیتالی [دوره 5، زمستان، 1394، صفحه 57-67]
 • میگون پوری، الهه راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعه ی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 22-33]

ن

 • نادری، وحید ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-95]
 • نادری بنی، ناهید بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران) [دوره 6، پاییز، 1395، صفحه 6-24]
 • نازپروز، رسول نقش مدیریت پروژه بر بهبود روند ساخت و ساز درنوار ساحلی دریای خزر براساس استاندارد PMBOK [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 84-100]
 • نازک تبار، میثم تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی [دوره 9، بهار، 1398، صفحه 48-59]
 • ناصری، علی بررسی میزان آشنایی و به ‏کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه‏ های دانشی مدیریت پروژه در پروژه ‏های فاوایی سازمان [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 20-33]
 • ناظری، علی سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 6-18]
 • ناظری، علی بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی [دوره 7، زمستان، 1396، صفحه 6-15]
 • ناظری، علی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 6-25]
 • نامداری ورپشتی، مهدی طراحی الگوی توسعه شایستگی تفکر راهبردی مدیران (مورد مطالعه: یک سازمان آموزشی پژوهشی دولتی) [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 196-235]
 • نامنی، مهدی استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا [دوره 5، بهار، 1394، صفحه 70-78]
 • نبوی چاشمی، سید علی بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 3، 1399]
 • نجف بیگی، رضا نقش نوآوری و قابلیت‌های پویا در عملکرد سازمان (مورد مطالعه: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-31]
 • نجفی، سید اسماعیل تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • نجیبی، سید سعید پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏ [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 88-112]
 • نصراللهی، مهدی بکارگیری نظام مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز با نقش تعدیل گر مقررات محیطی (مطالعه موردی: صا ایران) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 28-52]
 • نصرت آبادی، حمید تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 61-88]
 • نظری پور، محمد رویکردی جامع‌گرایانه به مدیریت کیفیت بر عملکرد واحدهای تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 177-212]
 • نعمت اللهی، عباس تعیین مدل ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صنایع دارای فرآیندهای پیچیده و راهکارهای پیاده سازی اثر بخش آن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-38]
 • نقیان فشارکی، مهدی ارائه‌ی الگوی پیاده‏ سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در محیط رایانش ابری [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 24-37]
 • نکوئی‌زاده، مریم رابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌های بیمه شهر ایلام باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات [دوره 6، تابستان، 1395، صفحه 70-82]
 • نگارستانی، ملیحه ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]
 • نوذری، حامد تحلیل کمی چالشهای پیاده سازی زنجیره تامین دیجیتال مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (زنجیره تامین 4.0) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 63-94]
 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق [دوره 3، تابستان، 1392، صفحه 54-67]
 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 4-13]
 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری [دوره 2، بهار، 1391، صفحه 36-39]
 • نورمحمدنصرآبادی، غلامرضا مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم [دوره 1، پاییز، 1390، صفحه 4-11]
 • نورنگ، احمد بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی [دوره 4، تابستان، 1393، صفحه 80-101]
 • نوروزی، حسن نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 2، زمستان، 1391، صفحه 14-19]
 • نوروزی، حسن نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 14-19]
 • نوروزی، حسن مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]
 • نوری، سیامک ارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 6-17]
 • نیکبخت، علی ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی [دوره 5، تابستان، 1394، صفحه 23-36]
 • نیک منش، محمد تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری سبز (مورد مطالعه: بخش درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • نیکوکار، غلامحسین پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 4-13]
 • نیلی‌پور طباطبائی، سید علی اکبر ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 7، تابستان، 1396، صفحه 125-146]

و

 • وسیلی، محمدرضا ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول [دوره 3، پاییز، 1392، صفحه 22-29]
 • وظیفه‌دان ملاشاهی، مجتبی طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 127-142]
 • وکیلی، یوسف ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-95]

ه

 • هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران [دوره 9، تابستان، 1398، صفحه 91-99]
 • هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا شناسایی و مدلسازی فعالیت‌های مشترک در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترک جدید [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 24-53]
 • هاشمی، حسین ایزورات 30401: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • هاشمی، مهدی پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏ [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 88-112]
 • همتا، نیما پیش بینی فروش نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش داده کاوی و رگرسیون چندگانه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 164-185]
 • همتا، نیما ارائه مدل مدیریت عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش به کمک EFQM و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی در شرکت هپکو) [دوره 11، شماره 4، 1400]
 • همتی، محمد ارائه یک الگوریتم ترکیبی از تجزیه وتحلیل نقاط شکست فازی و تکنیک مجموع وزین رده ای به منظور شناسایی و اولویت بندی مخاطرات پروژه (مطالعه موردی: یک پروژه گاز رسانی) [دوره 4، پاییز، 1393، صفحه 56-67]
 • همتی، مریم ارائه‌ی یک ساختار ناب/ شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با ‌رویکرد خبره‌محور تفسیری [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 26-38]

ی

 • یحیی نژاد، محمدحسن سنجش میزان آمادگی شرکت‌های دولتی در پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران) [دوره 7، پاییز، 1396، صفحه 54-64]
 • یزدانی، بیتا ارائه مدل مفهومی بکار گیری تئوری اقتضایی در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع [دوره 6، زمستان، 1395، صفحه 43-59]
 • یزدانی، بیتا ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه‌های اصفهان براساس مدل سرکوال [دوره 8، بهار، 1397، صفحه 39-54]
 • یزدی پور، حسن مهندسی معکوس - چرا و چگونه [دوره 1، زمستان، 1390، صفحه 54-61]
 • یعقوبعلی پور کندلجی، علی دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-115]
 • یعقوبی، نورمحمد ایزورات 30401: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]
 • یوسفی، ام البنین تعیین عمر اقتصادی تجهیزات با رویکرد هزینه چرخه عمر (LCC) (مطالعه موردی: کوره ذوب آلومینیوم) [دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 160-185]