کلیدواژه‌ها = الگوی منطق
تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی