کلیدواژه‌ها = برآورد تحلیلی زمان‌سنجی
تعداد مقالات: 1
1. تکنیک عدم قطعیت خاکستری در محاسبه زمان استاندارد فعالیت‌های تعمیراتی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/jsqm.2021.300294.1357

علی سلطان پور؛ سید حامد موسوی راد؛ ساسان تقی زاده؛ حمید نصرت آبادی