کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا

دوره 9، تابستان، شهریور 1398، صفحه 46-69

حسین بلوچی؛ مریم اقبال؛ احسان محمدی باجگیران