کلیدواژه‌ها = حل مسئله و ارزیابی عملکرد مشترک
شناسایی و مدلسازی فعالیت‌های مشترک در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترک جدید

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 24-53

10.22034/jsqm.2021.278997.1316

مجید کریمی فرد؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی