کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 46-51

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان


نگاهی به استانداردهای حوزه امنیت اطلاعات

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 32-37

جواد منزوی بزرگی؛ مجتبی انصاریان