کلیدواژه‌ها = کیفیت
طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 110-152

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

علی صفاری دربرزی؛ ناصر صدرا ابرقویی؛ هانیه دشتی؛ داوود سرچمی


ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM

دوره 2، تابستان، شهریور 1391، صفحه 32-45

میثم بابائی فارسانی؛ حسین دهقانی فارسانی؛ رضا عبدو


ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 72-77

رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ مریم عباسی؛ علیرضا محمود آبادی


تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 46-55

سید مهدی فرهی؛ کامران پورمحمدی؛ احمد خلیلی