کلیدواژه‌ها = سطوح پنج گانه
مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی