کلیدواژه‌ها = فرهنگ ایمنی
عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 58-69

مهدی الیاسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ علیرضا ساعدی باسمنج


عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 34-45

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ الیاسی مهدی؛ علیرضا ساعدی باسمنج