کلیدواژه‌ها = تناسب راهبردی
معیارهای انتخاب متحد راهبردی

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 42-53

بهشاد عضدی دیلمی؛ کاترین جعفری؛ ابوالفضل باقری