کلیدواژه‌ها = مهندسی معکوس
ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

دوره 4، پاییز، آذر 1393، صفحه 68-87

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ احمد جعفر نژاد


مهندسی معکوس - چرا و چگونه

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 54-61

حسن نوروزی؛ مهدی حسین پور؛ حسن یزدی پور