کلیدواژه‌ها = ایزو9001
بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

دوره 10، شماره 3، آذر 1399

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

عالمه مداحیان امیری؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایرج مهدوی؛ رضا حسن زاده