کلیدواژه‌ها = PMBOK
بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی

دوره 4، تابستان، شهریور 1393، صفحه 80-101

احمد نورنگ؛ جواد زارع پور؛ احسان پیرولی


ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 48-65

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رحیم معصومی؛ فریدون رحیمی فراهانی