کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، زمستان، اسفند 1398، صفحه 23-38

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده


تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها

دوره 3، بهار، خرداد 1392، صفحه 20-37

محمد محمودی میمند؛ محمدحسن کریمی گوارشکی؛ مهدی زمانی مزده


ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 20-33

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده


ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM

دوره 2، تابستان، شهریور 1391، صفحه 32-45

میثم بابائی فارسانی؛ حسین دهقانی فارسانی؛ رضا عبدو


ارزیابی عملکرد مدیران پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK

دوره 1، زمستان، اسفند 1390، صفحه 20-31

سید احمد حسینی مونس؛ علی کیا؛ هادی علیزاده