کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت فراگیر
پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-41

10.22034/jsqm.2022.301173.1358

حمزه امین طهماسبی؛ سیّد سینا معصومی


تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

دوره 7، پاییز، آذر 1396، صفحه 45-53

عزت الله اصغری زاده؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ علیرضا عرب؛ سیده نگین حیدری