نویسنده = �������� �������������� ��������.
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استانداردهای حقوق بر مدیریت قراردادهای اداری

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 84-95

احسان. سعیدی صابر؛ حسین. جوان آراسته