نویسنده = منوچهر امامقلی بابادی
ارائه یک طرح استاندارد در جهت ایجاد مکان های امن جهت کاهش خسارات

دوره 7، بهار، خرداد 1396، صفحه 102-110

رضا دری برنجگانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی