نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsqm.2020.254650.1258

محمد امین جمشیدیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانش فرد