نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 22-33

امید علی نیکنام؛ حمید عربلو