نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 72-77

رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ مریم عباسی؛ علیرضا محمود آبادی