نویسنده = ���������������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 48-65

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رحیم معصومی؛ فریدون رحیمی فراهانی